Genel

Kadastro Öncesi Hak Durumu Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası

Kadastro işlemi, bir yerdeki taşınmazların bilimsel yöntemler ve güncel durum göz önüne alınarak devlet eli ile sınırlarının, kapsam alanının ve hak sahipliğinin belirlenmesidir. 1925 yılında hazırlanarak yürürlüğe giren 658 sayılı Kadastro Kanunu ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kadastrosu hukuki bir zemin kazanmıştır.

Bu tarihten itibaren hız kazanan çalışmalar 1950 yılında yürürlüğe koyulan 5602 sayılı Tapulama Kanunu ile zirve noktasına ulaşmıştır. Sürekli olarak aktif şekilde devam eden kadastro çalışmaları, olumsuz anlamda hak kayıplarına da neden olabilmektedir. Bir bölgede yapılan kadastro çalışması sonrası hak kaybı yaşayan kimseler, kadastro öncesi hakka dayalı tapu iptali ve tescil davası hukuki yoluna başvurabilmektedir.

Kadastro Öncesi Hak Durumuna Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası

Kadastro Öncesi Hak Durumuna Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası

Kadastro çalışmaları esnasında bölgedeki taşınmazların şekilleri, sınırları, yüzölçümleri, parasal değerleri gibi sayısal verilerin yanında var ise maliklerinin de tespiti yapılır. Bölgede kadastro çalışmaları başlamadan önce kanun hükümleri uyarınca ilan yayınlanır. İlan içeriğinde de bahsedildiği üzere taşınmazların ilgililerinin kadastro çalışmalarına katılmaları büyük önem arz etmektedir.

Fakat kadastro çalışması esnasında ilgili taşınmazın malikinin sağ olmaması, mirasçıların haberinin olmaması, malikin uzakta olması, ilanın ilgili kişilere ulaşmaması veya kötü niyetli kimselerin yanlış yönlendirmeleri gibi nedenler ile hatalı tescil işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Kadastro çalışması sonucu belirlenen bilgi ve belgelerin sonucu ilgili makam tarafından askıya çıkartılır. 30 gün boyunca askıda kalacak olan bu sonuçlara kadastro mahkemesine başvurulması yolu ile itiraz edilebilmektedir. 30 günlük süre içerisinde de ilgililer itiraz etmezler ise kadastro haritaları kesinleşerek kullanıma alınır. Bu sürenin geçmesiyle birlikte itiraz yolu kapanır. Kesinleşme ile birlikte hak sahiplerinin başvurabileceği hukuki yol, kadastro öncesi hak durumu nedeniyle tapu iptali ve tescil davası yoludur.

Temel itibari ile bu dava, klasik bir tapu iptali ve tescil davasından farksız olarak tapuda yapılan usulsüz işlemin giderilmesini ve hakkaniyetli olan tescilin sağlanmasını amaçlar. Bu dava ile birlikte istisnai olarak farklı taleplerinizi de öne sürebilirsiniz.

Hukuki olaya uygun olmak ve ilgili şartları karşılamak kaydı ile kadastro öncesi hakka dayalı tapu iptali ve tescil talebi ile birlikte size ait olan taşınmaz üzerinde üçüncü bir kişinin haksız işgalci olması halinde ecrimisil tazminatı talep edebilirsiniz. Kadastro işlemi ile taşınmaz üzerinde bulunan fakat eksik ya da yanlış işlenmiş muhdesatın mevcudiyeti halinde bunun aidiyetinin tespiti de talep edilebilir.

Kadastro Öncesi Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davasında İspat

Kadastro Öncesi Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davasında İspat

Hukuk davalarında ispat yöntemleri oldukça fazladır. Somut olayın gereklerine göre taraflar iddia ettikleri vakıanın gerçek olduğunu ispat etmek için pek çok vasıtadan faydalanır. Hukukun genel ilkesi olarak bir şeyi iddia eden, ispat etmekle de yükümlüdür. Bu kural, kadastro öncesi hakka dayalı tapu iptali ve tescil konusunda da geçerlidir.

Anılan davayı açmak mecburiyetinde iseniz iddianızın ispatında süreci bilen tanıkların beyanından, tapu ve kadastrodaki kayıtlardan, çektiğiniz fotoğraflardan, kadastro sürecine ilişkin her türlü evraktan, sınırların belirlenmesine kadastro öncesi yardımcı olan varlıkların incelenmesi için mahkeme tarafından yapılacak keşiften, bilirkişi incelemesinden, resmi kurumlarda bulunan kayıtlardan, bölgeye hakim uzman görüşünden ve bunlara benzer her türlü hukuki olarak ele geçirilmiş delilden faydalanabilirsiniz.

Olayın mahiyetine, bölgenin durumuna ve arazinin koşullarına göre her olayın ispatının farklı biçimlerde yapılacağını unutmamalısınız. Örneğin tarım için kullanılan bir bölgede yapılan kadastro çalışması hak mahrumiyetinize yol açmışsa, sınır belirlemek için kullanılan ağaçların incelenmesi için keşif isteyebilir; tarımla ilgili kuruluşlarda bulunan kayıtların celbini talep edebilirsiniz. Daha merkezi yerlerde ise tanık beyanları, tapu kayıtları gibi ispat yöntemleri kullanılabilir.

Kadastro Öncesi Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davasında Dava Açma Süresi

Kadastro tutanakları, yukarıda da anıldığı üzere 30 gün boyunca kesinleşmeden önce askıda kalır. Bu süre içerisinde kadastro mahkemesine itiraz edilebilmektedir. 30 günlük sürenin geçmesi ile kadastro kayıtları kesinleşir. Tapu iptal ve tescil davaları, kamu düzeninden olmaları nedeniyle genel kural olarak hiçbir zaman aşımı ve hak düşürücü süreye tabi tutulmamışlardır.

Mirastan mal kaçırma veya vekalet görevinden doğan tapu iptal davaları, doğrudan bir başkasının kanundan doğan hakkını engellemektedir. Kadastro öncesi hakka dayalı tapu iptali ve tescil davası ise diğer davalardan farklı olarak hak düşürücü süreye tabi tutulmuştur.

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 11. maddesi ‘’…Orman kadastro komisyonlarınca düzenlenen tutanak ve haritaların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak Hazine hariç itiraz olunamaz ve dava açılamaz…’’ hükmünü, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12. maddesi ise ‘’…Bu tutanaklarda belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz…’’ hükmünü içerir.

Kanun metinlerinden de anlaşıldığı üzere kadastro sebebiyle açılacak bu davalarda 10 yıllık hak düşürücü süre mevcuttur. Hak düşürücü sürenin geçtiği, yargılama esnasında her aşamada mahkemece kendiliğinden dikkate alınır ve davanın reddi sebebidir. Davanızı açarken kadastro tutanaklarının kesinleşmesinden itibaren işleyecek 10 yıllık süreye dikkat etmeniz çok önemlidir.

Kadastro Öncesi Hakka Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Kadastro Öncesi Hakka Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Görev ve yetki, hukuki ihtilafların yargılanması sürecinde temel usül kurallarındandır. Bu bağlamda davanızın doğru mahkemede açılması, davanızın usulden reddedilmemesi, hak kaybı yaşanmaması ve yargılama sürecinin uzamaması adına büyük önem arz eder. Kadastro öncesi hak durumu nedeniyle tapu iptali ve tescil davası görevli mahkeme, kadastro tespitine itiraz ile karıştırılmamalıdır.

Kadastroya itiraz, kadastro planı askıda iken kadastro mahkemesine yapılırken kadastro nedeniyle açılacak tapu iptal ve tescil davalarında görevli mahkeme, genel görevli mahkeme olan asliye hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise tıpkı diğer tapu iptal ve tescil davalarında olduğu gibi dava konusu taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemedir.

Kadastro Öncesi Hak Durumuna Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası Sonuçları

İddianızın ispatında kullanılacak her türlü hukuki delili içeren veya nerede bulunacağına işaret eden dava dilekçeniz ile birlikte görevli ve yetkili mahkemede tapu iptali ve tescil davası sürecini başlatabilirsiniz. Bu süreçte mahkeme bilgi, bulgu ve her türlü delili inceleyecek, bilirkişi raporu ve uzman görüşü gibi harici kaynaklara başvuracak; gerekmesi halinde ise keşif işlemi gerçekleştirecektir.

Tüm bunların sonunda yargılama süreci sona erecek ve mahkeme davanız hakkında kabul veya red kararı verecektir.  Mahkemece yapılan her türlü işlem sonucu davanızın kabul edilmesi halinde ilgili kadastro işlemi ile hatalı tescil yapılan tapu iptal edilecek ve iddianız doğrultusunda kabul edilen yeni ve doğru tapunun adınıza tescil edilebilmesine yönelik karar açıklanacaktır.

Kadastro işlemi sonrası yaşadığınız hak kaybının ve mağduriyetin giderilmesi açısından başlatacağınız hukuki süreçlerinizde deneyimli avukatlardan destek almanız destekleyici olacaktır. Kadastro öncesi hakka dayalı tapu iptali ve tescil davası süreciniz hakkında her türlü soru, sorun ve yargılama süreçleriniz hakkında danışmanlık hizmeti almak için gayrimenkul hukuku alanında uzman kadrosu ile hizmet veren Sinan Eroğlu Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’nden destek alabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu