Ticaret Ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve şirketler hukuku, özel olarak ticaret işlemleri ve şirketlerin yasal yapısını kapsayan hukuk dalıdır. Bu alanda, şirket kuruluşu, yönetimi, sözleşmeler, ticaret sözleşmeleri, ticaret markaları, ticaret siciline kayıt, ticaret hukuku uyuşmazlıklarının çözümü ve şirketlerin iflası gibi konular incelenir. Önemli bir hukuk dalıdır çünkü işletmelerin ve ticaret işlemlerinin yasalara uygun bir şekilde yürütülmesi, ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesi için gereklidir.

Ticaret hukuku, ticaret işlemlerinin yasalarla düzenlenmesini ve bu işlemlerin yasalara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Örneğin, ticaret hukuku, ticaret sözleşmelerinin nasıl yapılacağını, hangi durumlarda geçersiz olabileceğini ve uyuşmazlıkların nasıl çözüleceğini düzenler. Aynı şekilde, ticaret markaları hukuku, ticaret markalarının nasıl korunacağını ve hangi durumlarda kullanılamayacağını belirler.

Şirketler hukuku ise, şirketlerin yasal yapısını kapsar. Bu alanda, şirket kuruluşu, yönetimi, üyelerin hakları ve yükümlülükleri, şirketlerin iflası gibi konular incelenir. Örneğin, şirketlerin nasıl kurulacağını, hangi tür şirketlerin kurulabileceğini, yönetim kurulunun nasıl seçileceğini ve hangi haklara sahip olduğunu düzenler.

Ticaret Hukuku Nedir?

Ticaret hukuku özellikleri, ticaret işlemlerinin yasalarla düzenlenmesini ve bu işlemlerin yasalara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu alan, ticaret işlemleri ile ilgili yasaları, yönetmelikleri, yönergeleri, kararları ve düzenlemeleri içerir.

Ticaret hukuku, genellikle aşağıdaki bölümlerden oluşur:

 • Ticaret sözleşmeleri hukuku: Bu bölüm, ticaret işlemlerinde yapılan sözleşmelerin nasıl yapılacağını, hangi durumlarda geçersiz olabileceğini ve uyuşmazlıkların nasıl çözüleceğini düzenler.
 • Ticaret markaları hukuku: Bu bölüm, ticaret markalarının nasıl korunacağını ve hangi durumlarda kullanılamayacağını belirler.
 • Ticaret sicil hukuku: Bu bölüm, ticaret işlemlerinde yapılan kayıtların nasıl yapılacağını ve kayıtların nasıl kullanılacağını düzenler.
 • Ticaret hukuku uyuşmazlıklarının çözümü: Bu bölüm, ticaret işlemlerinde oluşan uyuşmazlıkların nasıl çözüleceğini ve hangi mahkemelerin bu uyuşmazlıkları çözeceğini belirler.

Ticaret hukuku genellikle ilgili bölgede yer alan Ticaret Mahkemelerine tabidir. Ancak, bazı durumlarda özel olarak oluşturulmuş olan Ticaret Mahkemelerine de tabi olabilir. Bu Mahkemelerin görevleri ise ticaret işlemleri ile ilgili uyuşmazlıkları çözmektir.

Şirketler Hukuku Nedir?

Şirketler hukuku özellikleri, şirketlerin kurulması, yönetilmesi, çökertilmesi ve sona erdirilmesi gibi konuları düzenler. Bu hukuk dalı, şirketlerin yasal yapısını, yönetim kurullarının yetkilerini, hissedarların haklarını ve yükümlülüklerini, yatırımcıların haklarını ve şirketlerin yasal sorumluluğunu içerir.

Şirketler hukuku, genellikle aşağıdaki bölümlerden oluşur:

 • Şirket kuruluş hukuku: Bu bölüm, şirketlerin nasıl kurulacağını, hangi belgelerin sunulması gerektiğini ve hangi yasal prosedürlerin izlenmesi gerektiğini düzenler.
 • Şirket yönetimi hukuku: Bu bölüm, şirketlerin yönetim kurullarının nasıl oluşturulduğunu, yetkilerini ve yükümlülüklerini düzenler.
 • Hissedarlar hukuku: Bu bölüm, şirketlerde hisse senedi sahiplerinin haklarını ve yükümlülüklerini düzenler.
 • Şirket yatırımcıları hukuku: Bu bölüm, şirket yatırımcılarının haklarını ve yükümlülüklerini düzenler.
 • Şirket çökertme ve sona erdirme hukuku: Bu bölüm, şirketlerin nasıl çökertileceği ve sona erdirileceği konularını düzenler.

Şirketler hukuku genellikle ilgili bölgede yer alan Ticaret Mahkemelerine tabidir. Ancak, bazı durumlarda hukuk davalarının çözümü için ayrıca oluşturulmuş olan Ticaret Mahkemelerine de tabi olabilir. Bu mahkemelerin görevleri ise şirketlerle ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmektir.

Ticaret Ve Şirketler Hukuku Neyi Kapsar?

Ticaret ve şirketler hukuku; işletmelerin yasal yapılarını, işlemlerini ve sorumluluklarını düzenleyen hukuk dalıdır. Bu alan, şirket kurulumu, yönetimi, borçları, sözleşmeleri, ticaretin yapılması, sermaye piyasaları ve şirketlerin iflası gibi konuları kapsar. Ayrıca, işletmelerin yasal olarak yaptığı işlemlerin etkilerini ve sonuçlarını da düzenler.

 • Borçlar konusunda; şirketlerin borçlarını nasıl ödeyecekleri, hangi tür borçların ödenebileceği ve borçların nasıl yasal olarak takip edilebileceği,
 • Sözleşmeler konusunda; şirketlerin yaptığı işlemlerin yasal olarak nasıl yürütüleceği, sözleşmelerin nasıl yapılacağı ve nasıl yürütüleceği,
 • Ticaret konusunda; işletmelerin yasal olarak nasıl davranması gerektiği, hangi tür ticaret işlemlerinin yapılabileceği ve nasıl yapılması gerektiği, sermaye piyasaları konusunda; şirketlerin sermaye piyasalarındaki varlıklarının nasıl yönetileceği, nasıl değerlendirileceği ve nasıl kontrol edileceği,
 • Şirketlerin iflası konusunda; iflas sürecinin nasıl yürütüleceği, iflas eden şirketlerin varlıklarının nasıl dağıtılacağı ve iflas eden şirketlerin yükümlülüklerinin nasıl yerine getirileceği gibi konuları kapsar.

Şirket Çeşitleri Nelerdir?

Türkiye’de var olan şirketler, Şirketler Hukuku mevzuatında düzenlenmiştir.

Tahdidi olarak sayılan bu şirketlere bakıldığında;

 • Anonim Şirket (A.Ş.): En yaygın olarak kullanılan şirket türüdür. Bu tür şirketlerde, ortakların sorumluluğu sermaye ortaklığına göre sınırlıdır.
 • Limited Şirket (Ltd. Şti.): Limited Şirketlerde ortakların sorumluluğu sermaye ortaklığına göre sınırlıdır.
 • Komandit Şirket (Kom. Şti.): Bu tür şirketlerde, birkaç ortak komandit ortak olarak sorumlu olurken, diğer ortaklar komandit ortak olarak sorumlu olurlar.
 • Kooperatifler: Bu tür şirketler, ortakların kendilerini bir amaç doğrultusunda bir araya getirdiği, özellikle tarım, ticaret veya sanayi alanlarında faaliyet gösteren şirketlerdir.
 • İşletme Sermayesi Şirketleri: Bu tür şirketler, işletme sermayesi yatırımcılarının ortak olduğu şirketlerdir.
 • Limited Ortaklık Şirketi (L.O.Ş): Limited Ortaklık Şirketlerde ortakların sorumluluğu sermaye ortaklığına göre sınırlıdır. Ancak sermayelerinin tamamını yatırmamış olan ortakların sorumluluğu sermayelerinin tamamına göre sınırlıdır.
 • Ortaklık Şirketi (O.Ş.): Bu tür şirketlerde, ortakların sorumluluğu sermaye ortaklığına göre sınırsızdır.
 • Birlik Şirketi (B.Ş): Bu tür şirketlerde ortakların sorumluluğu sermaye ortaklığına göre sınırsızdır. Bu şirketler genellikle küçük işletmelerde kullanılır.

Bu şirketlerin yanı sıra, yabancı sermayeli şirketler, yurtdışında kurulu şirketler veya yabancı ortaklı şirketler gibi diğer şirket çeşitleri de mevcuttur.

Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirketi, bir kişinin kendisi tarafından kurulan ve yürütülen bir işletmedir. Bu tür şirketlerde, ortaklar arasında sorumluluk tamamen sınırsızdır. Yani, şirketin borçları kişinin kişisel borçları gibi kabul edilir ve kişi kişisel varlıklarının tümünü şirketin borçlarını ödemek için kullanabilir.

Şahıs şirketi kurmak için, ilk olarak işletme adının tescili yapılması gerekir. Ardından, işletmenin faaliyet alanı ve amacı belirlenmeli ve gerekli belgeler (örneğin, işletme ruhsatı, vergi numarası vb.) alınmalıdır. Ayrıca, işletmenin finansal yapısı oluşturulmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

Anonim Şirketi Nedir?

Anonim Şirket (A.Ş.), ortakların sorumluluğunun sermaye ortaklığına göre sınırlı olduğu şirket türüdür. Bu tür şirketlerde, ortakların sorumlu olduğu sermaye miktarı, şirketin çıkarılmış sermaye bildirgesinde belirtilen miktardır.

Anonim şirketler, Türkiye’de Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) gibi mevzuat kapsamında kurulur. Kuruluş aşamasında, şirketin çıkaracağı sermaye miktarı, ortakların katılımı, yönetim organları, yıllık genel kurul gibi konular belirlenir ve ilgili mevzuat kapsamında noter ve SPK onayı alınır.

Kolektif Şirket Nedir?

Kolektif şirket, ortakların sorumluluğunun sermaye ortaklığına göre sınırsız olduğu bir şirket türüdür. Bu tür şirketlerde, ortakların tüm varlıkları şirketin borçları için güvence olarak kullanılır. Ortaklar, şirketin borçlarını ödemek için kişisel varlıklarını da kullanabilirler.

Kolektif şirketler, genellikle küçük işletmelerde kullanılır ve kurulumları kolaydır. Ortaklar arasında sorumluluk, ortakların şirketin borçlarını ödemek için kişisel varlıklarını kullanmasına göre paylaşılır.

Adi Komandit Şirket Nedir?

Bu tür şirketlerde, sermaye ortakları sorumlu olurlar ve ortaklar arasında sorumluluk, sermaye ortaklarının yatırdığı sermaye miktarına göre paylaşılır. Komandit ortaklar ise sadece sözleşme ile belirlenen kısıtlı sorumlulukları vardır.

Komandit şirketler genellikle küçük işletmelerde kullanılır. Kurulumları kolaydır. Sermaye ortakları, şirketin borçlarını ödemek için kişisel varlıklarını kullanabilirken, komandit ortaklar sadece yatırdıkları sermayeyi kaybedebilirler.

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Nedir?

Bu tür şirketlerde, sermaye ortakları sorumlu olur ve ortaklar arasında sorumluluk, sermaye ortaklarının yatırdığı sermaye miktarına göre paylaşılır. Ayrıca, sermaye ortakları şirketin borçlarını ödemek için kişisel varlıklarını kullanabilirken, komandit ortaklar sadece yatırdıkları sermayeyi kaybedebilirler.

Bu şirket türü, adi komandit şirketlerin aksine, ortakların yatırdıkları sermaye miktarlarının paylara bölünmesi ile kurulur. Bu tür şirketlerin kurulması için sermaye ortaklarının yatırdıkları sermaye miktarı, komandit ortakların sorumluluklarını belirten bir sözleşme ve payların miktarını belirten bir belge gerekir.

Sonuç

Şirketler hukuku, işletmelerin hukuki yapılarını, yönetimlerini ve sözleşmelerini oldukça detaylı bir şekilde düzenler ve bu düzenleme sonucunda da kişileri ve şirketleri bu kurallara bağlı olmakla sınırlar. Her bir düzenleme sonuçları bakımından oldukça önemlidir.

Yanlış yapılacak bir işlemin geri dönelemez hukuki sonuçları olabilir. Bu nedenle şirket kurulması, şirket faaliyetleri ile ilgili hukuki danışmanlık alınması elzemdir.

Sinan Eroğlu Hukuk ve Danışmanlık, bünyesinde bulundurduğu hukuk mezunu çalışanlarıyla bu konuda destek almak isteyenlere sonuca yönelik tam, eksiksiz ve net bilgiler sunar. Ayrıca, dava süreçleriyle ilgili sayısız tecrübeye sahiptir. Bu nedenle, ticaret ve şirket anlamında ihtiyaç duyulan her türlü destek için 7/24 başvuruya açıktır.

Sık Sorulan Sorular

Ticaret Hukuku Şirket Nedir?

Şirketler Hukuku bağlamında şirket; birçok ortak tarafından kurulan ve kâr amacı güden bir amaç için faaliyet gösteren kişiler topluluğudur.

Şirketler Hukuku Neleri Kapsar?

Şirketler Hukuku, işletmelerin kurulması, işletilmesi, yönetilmesi, sözleşmelerin yapılması, ticaretin yürütülmesi, hukuki sorunların çözülmesi, borçların ödenmesi ve şirketlerin çözülmesi gibi konuları kapsayan bir hukuk dalıdır.

Ticari İşletme Hukuku Ne Demek?

Ticari işletme hukuku, ticari işletmelerin kurulması, işletilmesi, yönetilmesi ve çözülmesi gibi konuları kapsayan hukuk dalıdır.
Başa dön tuşu