Ceza Hukuku

Ceza Avukatı – Ağır Ceza Avukatı

Ceza hukuku, genellikle kişilerin hürriyetlerinin bağlayan ya da önemli para cezaları ile sonuçlanan davalar arasında yer alır.

Ülkemizde avukatlık mesleğinde branşlaşmaya henüz geçilememiştir. Bu nedenle ceza ya da ağır ceza avukatı olarak bir branş da bulunmuyor. Bu da her avukatın her davaya bakabilmesine neden oluyor. Oysa ceza davaları, ağır sonuçlarından dolayı özel uzmanlık ve tecrübe isteyen davalardır.

Bu nedenle de, hukuk bürolarının çoğunda ceza avukatı ve ağır ceza avukatı olarak görev yapan avukatlar bulunmaktadır.

Söz konusu avukatlar, sadece ceza ve ağır ceza davalarına baktıklarından, bu konularda uzmanlaşmaktadır. Ceza davaları ile ilgili kanunlara hakim olunması ise, bu avukatların davanın olumlu seyrinde önemli rol oynamaktadır.

Ceza Avukatının Görevi Davanın Hangi Aşamasına Kadar Sürer?

Ceza avukatının görevi, söz konusu ceza davası ile ilgili soruşturmanın açılması ile başlamaktadır.

Bu kapsamda, ceza avukatı soruşturmanın açılması safhasında başlıca şu işleri yapar;

 • Dava dilekçesinin, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanması
 • Dava dilekçesine eklenmesi gereken belgelerin temin edilmesi ya da ettirilmesi
 • Dava ile ilgili delillerin toplanması
 • Davanın seyrine etki edebilecek tanıkların belirlenmesi ve bu tanıklarla görüşülmesi
 • Ceza avukatı davalıyı müdafaa edecekse, dava ile ilgili ön savunmanın hazırlanması
 • Soruşturma dosyasının incelenmesi ve gerektiğinde dosyadan bir kopyanın incelemek üzere alınması
 • Müvekkili şüpheli durumunda ise, sorgulama esnasında müvekkilinin yanında bulunmak
 • Gözaltı kararı verilmişse dahi, müvekkili ile cezaevinde ve yalnız bir ortamda görüşmek
 • Tutuklama kararı verilmişse, tutuklama kararına yasal süreler içinde itiraz etmek

Ceza avukatı davanın açılması esnasında gerekli olan harçların yatırılması konusunda da müvekkiline yardımcı olur. Dava dilekçesini mahkeme kalemine kayıt ettirip numara aldıktan sonra, duruşma tarihini takip eder. Duruşma gününe kadar ise, ceza avukatı yapacağı savunma ya da iddiayı destekleyecek belgeleri toplamaya devam eder.

Ceza avukatı, müvekkilinden alacağı noter onaylı vekaletname ile duruşmalarda müvekkilini temsil eder ya da yanlarında hazır bulunur. Duruşmalarda, mahkeme tarafından öne sürülen iddia ve delilleri dava dosyasından takip ederek, istenilen belgeleri duruşmadan önce hazır eder.

Duruşmalar tamamlanıp karar verildikten sonra da, ceza avukatının görevi devam eder. Ceza avukatı, karara itiraz dahil Yargıtay aşamasının tamamlanmasına kadar görevini sürdürür. Buradan da anlaşılacağı gibi, ceza avukatı soruşturma aşamasındaki tüm haklarına Yargıtay aşaması sonuçlanana kadar da sahiptir.

Duruşmada Ceza Avukatları Sanık Yerine Beyanda Bulunabilir mi?

Ceza avukatı, mahkemelerde müvekkillerinin hukuksal temsilcileri olarak kabul edilir. Bu kapsamda, ceza avukatı müvekkillerini mahkemenin her aşamasında savunmaktan sorumludur.

Bu sorumluluk, müvekkilin yerine geçmek anlamına gelmemektedir. Ceza mahkemesi esnasında, davalı olan kişinin bildiklerini ve gördüklerini kendisinin bizzat anlatması gerekir.

Hakimin yönelttiği sorulara da davalı olan kişinin kendisinin cevaplaması gerekir, ceza avukatı davalının yerine geçerek bu sorulara cevap veremez.

Ceza avukatı ise bu aşamada, mahkemeye delil sunarak, tanık göstererek ya da tanıklara veya yargılamaya dahil olmuş kişilere soru sorabilir. Bu sorular, müvekkilinin savunmasını desteklemek amaçlı olmalıdır. Ceza avukatı ayrıca, mahkemede karşı tarafın sunmuş olduğu delilleri inceleyerek, gerekli durumlarda itirazlarını yapabilir.

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza avukatı sulh ceza, asli ceza ve ağır ceza mahkemeleri kapsamına giren tüm davalara bakabilir.

Bu davalardan bazıları şu şekilde sıralanabilir;

 • Kasten adam öldürme suçu davası
 • Yağma suçu davası
 • Zimmet, hileli iflas ve hile yapma suçları davaları
 • Yaralama suçları ile ilgili davalar
 • Hakaret, şantaj ve tehdit suçları kapsamındaki davalar
 • Belgelerde sahtecilik yapma suçu davaları
 • Rüşvet suçu ile ilgili davalar
 • Taksirle adam öldürme ve ağır yaralama suç davaları
 • Yasama organlarına karşı işlenmiş olan suçlarla ilgili davalar
 • İrtikap suçları ile ilgili davalar
 • Cumhurbaşkanına fiili saldırı ya da suikast suçu kapsamındaki davalar
 • Çocuk istismarı dahil, çocuklara karşı işlenen suçlar
 • Kişileri hürriyetlerinden yoksun bırakma suçları
 • Taciz ve tecavüz suçları
 • Yolsuzluk dahil, ticari suçlar
 • Trafik kazaları ile ilgili suçlar
 • Malvarlığına karşın işlenmiş olan suçlar
 • Polis şiddeti ile ilgili suçlar
 • Terör amaçlı ya da terör amacı dışında suç işlemek için örgüt kurma suçları
 • Cinsel suçlar (taciz ve hayvanlara karşı işlenen eylemler dahil)
 • Uyuşturucu ve narkotik kapsamına giren suçlar

Kanunda ceza avukatı için ayrı bir tanımlama yapılmamasına rağmen, söz konusu suçlar üzerinde ceza avukatları uzmanlaşmaktadır. Bu suçların sonuçları, genellikle hürriyetin kısıtlanması (hapis) cezası ile sonuçlanabildiğinden, bu davalar için tecrübeli bir ceza avukatı ile çalışmak faydalı olacaktır.

Ceza Hukuku

Ceza Avukatının Dosyayı İncelemesi İçin Vekaletname Gerekir mi?

Ceza davalarının gerek soruşturma gerekse kovuşturma safhalarında, ceza davası dosyasının incelenmesi davanın seyrinde önemli rol oynar.

Ceza avukatı, her iki aşamada da dava dosyasını inceleyebilir ve bunun için de müvekkilinden noter tasdikli bir vekaletnamesinin olması gerekmez.

Bazı durumlarda ise, davanın özelliğine göre soruşturma safhasında dava ile ilgili gizlilik kararı alınabilir. Gizlilik kararının bulunması durumunda ise, dava dosyasının incelenmesine de kısıtlama konulabilir. Ceza avukatının müdafi ya da vekil olarak görevli olması da bu durumu etkilemez. Ceza avukatı, ceza dosyasının bir suretini incelemek için talep edebilir. Bu durumda ise, ceza avukatından müvekkilinden alınmış noter tasdikli vekaletname istenebilir.

Ceza Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu mudur?

Bazı özel davalar hariç, ceza davalarında avukat tutma zorunluluğu bulunmuyor. Sanıkların 18 yaşından daha küçük olması ya da işlenen suçun cezasının beş yıldan daha fazla olduğu ceza davalarında, avukat tutma zorunluluğu bulunuyor. Ceza davlarında, sanığın avukat tutma gücü bulunmuyorsa, mahkeme tarafından sanığa avukat atanabiliyor.

Ceza davaları, gerek maddi gerekse manevi olarak önemli hak mağduriyetleri yaratabilen davalardır. Bu tür davalarda hak mahrumiyetinin (hapis cezası) yanı sıra önemli miktarlarda para cezaları da verilmektedir. Ayrıca, mahkemenin sonuçlanmasından önce gözaltı, tutukluluk ve yurt dışına çıkma yasağı gibi çeşitli yaptırımlar da uygulanabilmektedir. Bu yaptırımlar da, kişinin oldukça mağduriyetine neden olabilmektedir. Mahkeme tarafından zorunlu olarak atanan avukatlar ise, davanın sürecine ve niteliğine bağlı olarak istenen performansı veremeyebilir.

Söz konusu avukatlar bu dava üzerinde uzmanlaşmış olmadığından, davanın seyrinde çok fazla etkili olamayabilirler.

Ayrıca, zorunlu olarak atandıkları için, bu davaya ayıracakları çok fazla zamanları da olmayabilir. Tüm bu olumsuzluklar göz önüne alındığında, istenilen sonucun elde edilmesi zor olabilir.

Ceza davalarının durumuna göre, söz konusu dava üzerinde kendisini ispat etmiş, uzmanlaşmış ve tecrübeli bir ceza avukatı ile anlaşmak, çok daha yararlı olacaktır.

Bu kapsamda anlaşılacak tecrübeli bir ceza avukatı, davayla çok daha kolay bütünleşebilir. Ayrıca, davalara daha önceden aşina olduğundan, gerek soruşturma gerekse kovuşturma ve Yargıtay süreçlerini daha sağlam gerçekleştirebilir.

Ağır Ceza Avukatı Nedir?

Ağır ceza avukatları, kanunla ağır ceza mahkemelerinin bakmakla görevlendirildiği davalara bakan avukatlardır. Ağır ceza mahkemeleri; 10 yıldan daha fazla hapis cezası ya da müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiren suçlara bakmakla görevlendirilmiştir.

Ağır ceza mahkemelerinin baktığı davaların sonuçları, normal ceza davalarına göre çok daha ağır olduğu için, bu davalara bakan avukatların da tecrübeleri çok fazla olmalıdır. Ağır ceza avukatlarının deneyimleri, davaların seyrine çok fazla etki etmektedir.

Bu nedenle de ağır ceza avukatları, diğer avukatlara nazaran daha tecrübeli ve yürürlükteki kanun ve Yargıtay kararlarına daha fazla hakim olmaları gereklidir.

Türk ceza kanununda en ağır ceza ağırlaştırılmış müebbet cezası olması, bu davalara bakacak olan avukatların tecrübesinin önemini de ortaya koymaktadır. Ağır ceza avukatları sunacakları deliller ve mahkemenin delillerine karşı yapacağı savunmalarla, suçun cinsini bile değiştirebilirler.

Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ağır ceza avukatları, tüm ceza davalarına bakabildikleri gibi 10 yıldan daha fazla hapis cezası ya da müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiren suçlara da bakarlar. Ağır ceza avukatları da, ceza avukatlarının bakmış olduğu tüm davalara bakabilirler. Burada önemli olan sadece suçun cinsi değil, bu suça verilebilecek olan cezaların alt ve üst limitleridir.

Örnek olarak taksirle adam öldürme suçu ile kasten adam öldürme suçlarının, ceza limitleri farklıdır. Özellikle ağır ceza davalarının çoğunluğu, sanığın tutuklu yargılanması ile gerçekleşmektedir.

Bunun için iyi bir ağır ceza avukatının, özellikle hürriyeti bağlayan bu kararlara nasıl ve ne zaman itiraz edeceğini iyi bilmelidir. Bunların yanı sıra terör ve devlete karşı işlenen suçlar da, ağır ceza avukatlarının baktığı davalar arasındadır.

Başa dön tuşu