Genel

Yağma Suçu Ne Demektir?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda 148, 149 ve 150. Maddelerde düzenlenen yağma suçu ne demektir? Sorusunun cevabı düzenlenmiştir. Yağma suçu bu düzenlemelere göre başkasına ait bir malın cebir ve tehdit kullanmak suretiyle alınması suçunu düzenlemektedir. Burada suçun konusu taşınır bir maldır.

Fail, taşınır bir malı sahibinden cebir ve tehdit kullanarak zorla almakta yahut üçüncü bir kişiye vermeye zorlamaktadır. Hırsızlık suçuna benzeyen bu suçta ekstra olarak zor kullanmak unsuru bulunmaktadır. Yağma suçunun oluşabilmesi için suç konusu taşınır malın sahip olma kastı ile alınması zorunlu değildir. Kısa bir süreliğine ya a geçici olarak bir malı alıkoyma, sahibinden yahut zilyedinden zorla alma durumunda da yağma suçu oluşmuş kabul edilir.

Başkasına Ait Bir Malın Alınması

Bu suçun ilk unsuru başkasına ait bir malın alınması olarak tanımlanabilir. Burada başkasına ait bir malın yağma suçuna konu edilebilmesi için muhakkak taşınır bir mal olması gerekmektedir. Aynı zamanda mağdurun mal üzerinde mülkiyet ya da zilyetlik gibi bir hakka sahip olması, failin ise bu hakka sahip olmaması gerekmektedir. Örneğin bir ev içinde ki tüm taşınır eşyalara ev halkı ortak olarak zilyet kabul edilir. Dolayısıyla ev halkından birisin bu malları alması yağma yahut hırsızlık suçuna sübut vermez.

Cebir Ve Tehdit

Bu iki kavram, hukuken ayrı ayrı suç teşkil eden kavramlardır. Ancak başkasına ait bir malı alma amacıyla bu suçların işlenmesi durumunda suç farklılaşarak yağma eylemine evrilir. Cebir, bir kimseyi bir işi yapma ya da yapmama noktasında zorlama eylemini ifade eder.

Tehdit ise bir kimseye bir işi yapma ya da yapmama konusunda bir değerine zarar vermeye yönelik iddiada bulunmakla iç huzurunu sakatlama olarak adlandırılabilir. Tehdit ve cebirin en büyük farkı fiziksel temas olarak tanımlanabilir. Eğer fiziksel bir zorlama varsa cebir devreye girer. Yağma suçunun oluşabilmesi için bir taşınır malın sahibinden cebir yahut tehdit kullanılarak alınması gerekmektedir.

Yağma Ve Hırsızlık Suçlarının Farkı

Yağma ve hırsızlık suçları oldukça benzerdir. Ancak aradaki temel fark, bir malın alınma yönteminde kendisini gösterir. Eğer malın zilyedinden alınması zorlama bir eylemle, yani tehdit veya cebir ile gerçekleşiyorsa bu durumda hırsızlık değil yağma gündeme gelecektir. Hırsızlıkta ise malın mağdurun rızası hilafına alınması söz konusudur.

Yağma ve Hırsızlık

Basit Yağma Suçu

Yağma suçunun en basit hali, kanunda sayılan nitelikli hallerin hiçbirisi olmaksızın işlenmesi neticesinde meydana gelir. Bu durumda kişi 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suça örnek olarak senet yağması suçu verilebilir. Uygulamada sık görülen senet yağması suçu basit yapmaya örnektir. Senet yağması suçunda bir kimseden zorla senet alınmakta ve o kişi borç altına sokulmaktadır.

Nitelikli Yağma Suçu

Kanunda yağma suçunun belli başlı nitelikli haller dâhilinde işlenmesi durumunda verilen cezanın artırılması öngörülmüştür. Bu nitelikli hallerin neler olduğu ise 149. Maddede sayılmıştır. Sayılan nitelikli haller şu şekildedir;

  • Yağma suçunun silah kullanılarak işlenmesi
  • Failin kendisini tanınmayacak hale sokması ile yağma suçunun işlenmesi
  • Birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi
  • Bir konut, iş yerinde ya da yol kesmek suretiyle işlenmesi
  • Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı işlenmesi
  • Suç örgütü bünyesinde işlenmesi
  • Gece vaktinde işlenmesi

Bu gibi hallerin varlığında yağma suçunun nitelikli halleri sübut etmiş olur ve verilen cezada artırıma gitmek gerekir.

Nitelikli Hallerle İşlenen Yağma Suçu

Nitelikli hallere örnek vermek gerekirse; örneğin karşıdakini korkutmaya yönelik olarak kullanılabilecek her cisim silah sayılacak ve nitelikli hal kapsamında değerlendirilecektir. Yine bir kimsenin maske takarak yoldan geçen kimseyi gasp etmesi de kendisini tanınmayacak hale sokmak ve yol kesmek suretiyle nitelikli hallerin oluşumuna sebep olur. Nitelikli hallerin işlenmesi halinde verilecek ceza 10 yıldan 15 yıla kadar çıkabilmektedir. Nitelikli hallerin işleniş şekilleri, eyleme verdikleri etki ve birden fazlasının olup olmadığına göre verilecek ceza üst sınıra kadar çıkarılabilir.

Malın Değerinin Azlığı Sebebiyle Ceza İndirimi

Türk Ceza Kanunu’nun 150. Maddesi kapsamında yağma suçuna özel bir indirim hali tanımlanmıştır. Yağma suçuna konu edilen malın değerinin az olması durumunda verilecek cezadan 1/3 ile 1/2 oranında indirim yapılması kanuni düzenlemeye bağlanmıştır. Örneğin bir kimsenin yoldan geçerken elindeki iki ekmeğin zorla alınması durumunda malın değerinin azlığı söz konusu olacaktır. Ancak Yargıtay’ın olaya bakış açısı daha farklıdır.

Malın değerinin azlığı konusunda Yargıtay, failin daha fazlasını alabilecek iken daha azını alması olarak yorumlamaktadır. Örneğin bir kimsenin zorla cüzdanını alıp içindeki 500 TL’nin 10 TL’sini almak durumunda yüksek mahkeme bu hükmün uygulanabileceğini söylemektedir. Ancak cüzdanda 3 TL var ise ve fail bu 3 TL’yi alırsa bu durumda indirimin uygulanmaması gerektiği görüşündedir.

Bir Alacağı tahsil Etmek Amacıyla Yağma Suçu

Kişi, bir kimse ile arasında olan hukuki alacak verecek ilişkisi için yağma suçunu işlerse bu durumda kanuni düzenlemelere göre suçun niteliğine bakılır ve faile kasten yaralama ya da tehdit suçlarından dolayı ceza verilir. Burada yalnızca uygulanan zorluğun hangi suç kapsamında kaldığına karar verilerek ceza verilmesi hali düzenlenmiştir. Kısaca yağma suçundan sorumlu olmaktan fail çıkarılmıştır. Bu şartın gerçekleşebilmesi için failin mağdurdan alacağının olması ve bu alacağın hukuki bir ilişkiye dayanması gerekmektedir.

 

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için bizimle iletişime geçiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu