Genel

TCK 86. Kasten Yaralama Suçu Nedir?

TCK 86. maddesi kasten yaralama suçuna dayanır. Bu suç, bir kişinin başka bir kişiyi kasten yaralaması durumunda işlenmiş olur.

Kasten yaralama, kişinin bilinçli bir şekilde başka bir kişiyi zarara uğratma amacını taşır. Örneğin, bir kişinin diğerine saldırması veya dövmesi kasten yaralama suçunu oluşturabilir. Kasten yaralama, kişinin zarar verme niyeti taşıdığı bir eylemi ifade eder ve hukuki bir suç olarak kabul edilir.

Kasten yaralama suçu, kişinin iradesine dayalı olarak işlendiği için, failin kasıtlı davranışının kanıtlanması gerekir. Bu suç, ciddiyeti ve sonuçlarına göre farklı cezai yaptırımlar içerebilir. Suçun cezası, yaralamanın ciddiyetine, kullanılan şiddete ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Kasten yaralama suçu, bir kişinin kasıtlı olarak başka bir kişiye zarar vermesi durumunda işlenen bir hukuki suçtur ve TCK 86.maddede tanımlanmıştır. Suçun cezası, yaralanmanın niteliği ve ciddiyeti göz önüne alınarak belirlenir.

Danışmanlık hizmeti almak için hemen avukata sor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kasten Yaralama Suçunun Madde Metni

TCK 86. madde, kasten yaralama suçunun yasal metnini içerir. Madde metni, bu suçu nasıl tanımladığını, unsurlarını ve cezasını belirtir. Kasten yaralama suçunun ayrıntıları, bu madde metninde açıkça ifade edilir.

Bir kimseye beden veya ruh sağlığını bozan bir nedenle acı çekmesine, hastalanmasına veya bedeninde sakatlık kalmasına neden olunması hâlinde, faile 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.

Ağır yaralama hâlinde, faile 3 yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilir. Beden veya ruh sağlığını bozan bir nedenden ötürü ağır hastalığa yol açılması, organ kaybına neden olunması veya cinsel saldırı eylemi gerçekleştirilmesi durumunda, faile 3 yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilir.

Kasten Yaralama Suçunun Özellikleri

TCK 86 kasten yaralama suçunun bazı belirgin özellikleri vardır. Bu özellikler, suçun ne zaman işlendiğini ne tür yaralamaların kabul edildiğini ve suçun hukuki boyutunu belirler. Bu suçun özellikleri, yargılama sürecinde önemli bir rol oynar. Kasten yaralama TCK suçunun özellikleri, suçun tanımı, unsurları ve işlenme şekli gibi temel noktaları içerir.

İşte kasten yaralama suçunun özellikleri:

  • Kasıtlı yaralama: Kasten yaralama suçu, failin kasıtlı bir şekilde bir başkasına zarar verme amacı taşıdığı bir suçtur. Failin eylemi bilinçli olarak gerçekleştirmesi gerekir. Dolayısıyla, kaza sonucu yaralanma bu suçun kapsamına girmez.
  • Zarar verme amacı: Failin amacı, mağdura zarar vermek veya onun beden veya ruh sağlığını bozmak olmalıdır. Bu zarar, fiziksel veya psikolojik olabilir.
  • Beden veya ruh sağlığını bozan nedenler: Suç, mağdura beden veya ruh sağlığını bozan nedenlerle zarar verilmesi durumunda işlenir. Beden sağlığının bozulması, yaralanma, kesilme, darp gibi fiziksel etkileri içerebilirken, ruh sağlığının bozulması da psikolojik travma, cinsel saldırı veya zorla tutma gibi eylemleri kapsar.
  • Yaralanma sonucu: Kasten yaralama suçu işlendiğinde, mağdurun gerçekten yaralanmış veya zarara uğramış olması gereklidir. Yaralanma, fiziksel veya psikolojik bir sonucu ifade eder. Ancak, yaralanmanın ciddiyeti suçun cezasını etkileyebilir.
  • Hukuki kast: Fail, suçu işlerken hukuki kast sahibi olmalıdır. Yani, failin kasten hareket ettiği ve zarar verme amacını taşıdığı yasal olarak kanıtlanmalıdır.

Kasten yaralama suçuyla ilgili olarak, suçun işlenme şekli, mağdurun beyanları, deliller ve diğer faktörler, suçun ceza yaptırımını ve hukuki sonuçlarını belirleyebilir. Bu özellikler, suçun tanımını ve işleyişini netleştirir ve hukuki bir çerçeve sağlar.

Kasten Yaralama Suçunun Özellikleri

Kasten Yaralama Suçunun Unsurları

Kasten yaralama suçunu oluşturan unsurlar, suçun işlenmesi için gereken temel öğelerdir. Bu unsurlar, suçun ne zaman, nerede ve nasıl işlendiğini belirler. Bir kişi Tck 86 kasten yaralama suçu işlerken bu unsurları yerine getirmelidir.

Kasten Yaralama Suçunun Özel Görünüş Şekilleri

Kasten yaralama suçu, farklı şekillerde gerçekleşebilir. Örneğin, yumruk atma, tekmeleme, bıçakla yaralama gibi farklı özel görünüş şekilleri bulunur. Her biri farklı bir hukuki değere sahip olabilir.

Kasten Yaralama Suçunun Hukuka Aykırılığı

Kasten yaralama suçu, hukuka aykırı bir eylemi temsil eder. Suç işlendiğinde, yasaları ihlal etmek anlamına gelir. Bu hukuka aykırılık, suçun ciddiyetini ve ceza gerekliliğini belirler.

Kasten Yaralama Suçu Görevli Mahkeme

Kasten yaralama suçu, TCK 86. maddeye göre bir suçtur ve bu suçla ilgili yargılama görevi Türkiye’de Asliye Ceza Mahkemelerine aittir.

Kasten yaralama suçunun işlendiği olayın meydana geldiği yerdeki Asliye Ceza Mahkemesi, bu suçla ilgili davaları işler. Kasten yaralama suçlarına ilişkin yargılama, belirli bir yargı yetkisine sahip mahkemelerde gerçekleşir. Bu, hangi mahkemenin davayı işleyeceğini belirler. Görevli mahkeme, yargılamanın adil ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlar.

Kasten Yaralama Suçunun Cezası

Kasten yaralama suçunun cezası, suçun ciddiyetine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Cezalar, para cezasından hapis cezasına kadar çeşitli şekillerde uygulanabilir.

TCK 86/1. madde uyarınca hafif darp suçunun cezası, failin 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörür.

Ağır darp ve beden veya ruh sağlığını bozan başka nedenlerle yaralama durumlarında, ceza daha ağır olabilir. Tck 86/2 madde uyarınca, ağır yaralama hâlinde, fail 3 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır.

Beden veya ruh sağlığını bozan bir nedenin ağır hastalığa yol açılması, organ kaybına neden olunması veya cinsel saldırı eylemi gerçekleştirilmesi durumunda, ceza daha ağır olabilir.

Kasten yaralama suçları, mağdurun şikayeti üzerine işlendiğinde, 2. fıkra hükümleri uygulanır. Ancak, şikayetle ceza miktarı etkilenebilir. Şikayet sonucunda ceza yarı oranında artırılabilir veya indirilebilir.

Kasten yaralama suçlarının cezaları, suçun ciddiyeti, kullanılan şiddet, failin önceki sicili ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Suçun işlenme şekli, mağdurun beyanları, deliller ve diğer faktörler de suçun ceza miktarını etkileyebilir.

Cezanın belirlenmesi, dava sırasında tarafların argümanlarına ve mahkeme kararına bağlıdır. Bu nedenle, kasten yaralama suçuyla ilgili dava sürecinde hukuki yardım almak önemlidir.

Kasten Yaralama Suçunun Cezası

Hafif Darbın Cezası

Darp, kasten yaralama suçlarının bir türüdür. Hafif darp, daha az ciddi yaralamaları ifade eder. Hafif darbın cezası, yaralanmanın ciddiyetine göre belirlenir.

TCK 86. maddeye göre, hafif darp suçunun cezası TCK 86/1. madde uyarınca düzenlenir. Hafif darp, mağdura zarar veren ve fiziksel yaralanmalara neden olan bir eylemi ifade eder, ancak bu yaralanmalar ciddi veya hayati tehlike oluşturmayacak düzeydedir.

Hafif darp suçunun cezası şu şekildedir:

  • TCK 86.madde uyarınca hafif darp suçunun cezası, failin 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörür. Bu tür suçlar genellikle uzlaşma yoluyla sonuçlandırılabilir ve mağdurun şikayeti üzerine işlenmesi halinde ceza miktarı etkilenebilir.
  • Cezanın belirlenmesi, darbın niteliği, ciddiyeti, kullanılan şiddet, failin önceki sicili ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Hafif darbın mağdurunun şikayeti üzerine işlenmesi durumunda ceza miktarı yarı oranında artırılabilir veya azaltılabilir.

Kadına Darbın Cezası

Kadına darp, özel bir hukuki öneme sahiptir. Kadına şiddet, toplumda ciddi bir sorundur ve cezaları genellikle daha katıdır. Bu cezalar, kadınların korunmasına ve şiddetin caydırılmasına yönelik bir önlem olarak uygulanır.

Kasten Yaralama Şikayete Tabi Midir?

Tck 86 Kasten yaralama suçları, bazı durumlarda mağdurun şikayetine bağlı olarak işlem yapılır. Mağdur, şikayetçi olmadığı takdirde dava açılmayabilir. Bu, suçun şikâyete bağlı olduğu bir yönü ifade eder.

TCK 86/3 Şikayetten Vazgeçme

TCK 86/3. maddesi, mağdurun şikayetini geri çekme hakkını düzenler. Mağdur, bazı durumlarda şikayetini geri çekebilir ve bu da davaya etki edebilir. Bu madde, mağdurların haklarını korurken adaleti dengelemeyi amaçlar.

TCK 86. maddesine göre, kasten yaralamada uzlaşma mümkün bir hukuki süreçtir. Uzlaşma, mağdur ile fail arasında gerçekleşen ve suçun mağduru olan kişinin suçluyla anlaşma yapmayı kabul etmesi anlamına gelir. Ancak, uzlaşma belirli koşullar altında ve belirli sınırlamalarla mümkün olabilir.

Kasten Yaralama Şikayet Süresi

Türk Ceza Kanunu’na göre, kasten yaralama suçları için şikayet süresi ile ilgili özel bir hüküm bulunmamaktadır. Kasten yaralama suçları için belirli bir şikayet süresi mevcut değildir. Kasten yaralama suçlarına ilişkin şikayet süresi, yasalarca belirlenir. Bu süre, mağdurun suçu bildirmesi için tanınan belirli bir süreyi ifade eder. Bu süreyi kaçırmamak önemlidir.

Yumruk Atmanın Cezası

Yumruk atma, kasten yaralama suçlarına örnek olarak verilebilir. Bu tür saldırıların cezaları, yaralamanın ciddiyetine göre değişebilir. TCK 86. maddesine göre yumruk atmanın veya kavga etmenin cezası, genellikle basit yaralama veya kavga olarak ele alınır.

Bu suçlar, fiziksel şiddet içeren eylemleri ifade eder ve TCK’nın 86. maddesi altında düzenlenir. Yumruk atmak, bir kişinin başka bir kişiye zarar verme amacıyla kasıtlı olarak fiziksel temas kurması anlamına gelir. Basit yaralamada şikayetten vazgeçme, mağdurun suçluya karşı anlaşma yapmayı kabul etmesi veya davayı geri çekmesi durumunda mümkün olabilir.

Sonuç

Kasten yaralama suçları, hukuki bir süreç gerektiren ciddi meselelerdir. Bu tür durumlarla karşı karşıya kaldığınızda, profesyonel hukuki bir danışmanın size yardımcı olması büyük önem taşır.

Sinaneroglu.av.tr olarak, kasten yaralama suçları veya diğer hukuki konularda size destek sağlamayı hedefliyoruz. Deneyimli avukatlarımız, hem mağdur hem de sanık pozisyonundaki müvekkillerimize adil ve etkili bir hukuki temsil sunar.

Kasten yaralama suçlarıyla ilgili hukuki süreçleri anlamak ve haklarınızı korumak önemlidir. Sinaneroglu.av.tr size bu süreçte yol göstermek ve en iyi sonucu elde etmeniz için çalışmak için burada. Profesyonel, deneyimli ve güvenilir bir hukuki destek için bizimle

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu