Genel

Taksirle Yaralama Suçu

Taksirle yaralama suçu, faailin önceden fark edilebilir bir neticeyi öngörememesini, dikkat yükümlülüğüne aykırı şekilde yaralama gerçekleştirmesini teşkil eden fiildir. Taksirli yaralama suçundan söz edilmesi için fail hareketi kendi iradesi ile yapmalı ancak sebep olacağı neticeyi öngörememelidir.

Bir örnek üzerinden açıklamak gerekir ise, otomobil kullanan bir kişinin dalgınlık ile önündeki araca çarpması sonucunda çarpılan araçtakilerin yararlanması söz konusu ise taksirle yaralama suçu işlenmiş sayılır.

Taksirle Yaralama Suçu Şartları Nelerdir?

Taksirle yaralama suçu ile kasten yaralama suçu arasında belirgin farklar vardır.

Taksirle yaralama suçunun oluşması gerekli şartlar aşağıdaki şekildedir:

 • Bir kimsenin vücuduna taksirle zarar verme,
 • Yaralama eyleminin kasıtlı, bilinçli şekilde gerçekleştirilmemesi,
 • Failin öngörülebilir bir sonucu öngöremeyerek, dikkatsizlikle veya özensiz davranışla yaralanmaya sebep vermesi,
 • Eğer yaralama ile sonuçlanan eylem failin iradesi ile gerçekleşmiş olsa dahi hareket neticesinde oluşan sonucun meydana gelmesi durumunun failce istenmemesi (neticenin iradi olmaması),
 • Fail gerçekleştirdiği hareketi kendi iradesi ile yapmalı ancak ortaya çıkacak sonuçlar hakkında herhangi bir planlamayı önceden yapmamış olmalıdır.

Örneğin alkollü araç kullanmayı kendi isteyen kişi, başka bir araca alkol etkisiyle gelen dikkatsizlik sebebi ile çarpar ve istemeden araç sürücüsünün yaralanmasına sebep olursa taksirli suç hükümlerine göre yargılanır. Anca, alkollü olmasının yanında çarpma eylemini kasıtlı ve planlı gerçekleştirirse kasıtlı suç hükümlerine göre yargılanır.

Taksirle Yaralama Suçunun Unsurları

Taksirle yaralama suçunun unsurları şöyledir:

 • Fiilin taksirle işlenebilen bir fiil olması,
 • Hareketin iradi olması,
 • Sonucun fail tarafından istenmemesi,
 • Sonuç öngörülebilir olmasına rağmen failce öngörülememesi,
 • Sonuç ve hareket arasında nedensellik bağının saptanması,

Sıralanan unsurlardan söz edilebilmesi halinde taksirle yaralama suçu gerçekleşebilir.

Taksirle Yaralama Suçu Cezası

Taksirle yaralama suçu, yaralanan kişinin sağlığına zarar vermişse, algılama yeteneğinde bozuluşa sebep olmuşsa, fail 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile yargılanır. Taksirle yaralama fiilinde mağdurun organlarından veya duyularından birinin işlevi sürekli zayıflıyorsa 3 aydan 1 yıla kadar olan hapis cezası yarısı oranında artırılır.

Diğer yandan taksirle yaralama, mağdurun vücudunda kemik kırılmasına, konuşmasında sürekli bozukluğa, yaşamını tehlike altına sokan duruma, yüzde geçmeyecek bir ize sebep ise 3 aydan 1 yıla kadar olan hapis cezası yine yarısı oranında artırılır. Taksirli yaralama suçu kapsamında mağdurun gebe olması ve yaralanma etkisi ile çocuğunu vaktinden önce doğurması halinde, suçu işleyenin için belirlenen hapis cezası yarısı oranında yükseltilir.

Taksirle yaralama suçu, mağdurun bitkisel hayata girmesine, hamile ise çocuğunu düşürmesine, duyu veya organlarından birini kaybetmesine sebep vermişse, suçu işleyen 6 aydan 3 yılı kadar hapis cezası ile yargılanır.

Taksirle Yaralama Suçu Cezası

Taksirle Yaralama Suçu Gözaltı ve Tutukluluk Hali

Gözaltı kararı, şüpheli kişinin özgürlüğünün geçici bir süre zarfından kısıtlanmasını sağlayan karardır. Gözaltı savcının kararı ile veya jandarma tarafından şüphelinin özgürlüğünün bir süre sınırlandırılması ile gerçekleşir. Buna bağlı olarak şüphelenin yakalanması ile birlikte aslında gözaltı süresi başlar.

Gözaltı süresi yakalanmadan itibaren 24 saati geçemez. Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde taksirle yaralama suçu halinde Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen karar kapsamında şüpheli göz altına alınabilmektedir.

Tutuklama kararı ise Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında en ağır koruma tedbiri olarak yer alır. CMK 100. maddesine göre, suça ilişkin somut delillerin ve tutuklama sebeplerinin bulunması halinde şüpheli veya sanık için tutuklama kararı verilir. Sadece, para cezasını gerektiren, vücut dokunulmazlığını kasten bozma amacını içermeyen, hapis cezasında üst sınırı 2 yılı geçmeyen suçlar için tutuklanma kararı verilmez.

Taksirle Yaralama Suçu Yargıtay Kararları

Taksirle yaralama suçuna ilişkin emsal kararlar Yargıtay’ın resmi web sitesinden öğrenilebilmektedir. Örneğin, bir kişinin yaralanması ile son bulan trafik kazasında sanığın yaya konumda olması, trafik aracı kullanmaması sebebiyle taksirle yaralama suçunun faili olup olmayacağı konusunda Yargıtay kararı incelenebilir.

Yargıtay ilgili kapsamda kategorik olarak yayaların da taksirler yaralama suçu faili olabileceklerini belirtir. Trafik kazalarının oluşmasında sürücüler kadar yayalarında kurallara uymamak sureti ile fail olabildikleri durumlar bulunur. Eğer yaya kusurlu hareketi ile taksirli yaralamaya sebep vermiş ise ilgili suç kapsamında cezalandırılması mümkündür.

Diğer yandan Yargıtay kararlarına bakıldığında bilirkişi raporları ile tam kusurlu olduğu ortaya çıkan ve taksirli yaralama suçuyla 3 kişinin ölümüne sebep veren failin 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası kapsamında yargılandığı görülür. Suçun sabit olmasıyla, Yargıtay kararınca faile asgari halden biraz daha yüksek suretle ceza tayini yapılması gerektiği gözetilmiştir.

Taksirle Yaralama Suçu Örnek Şikayet Dilekçesi

Taksirle yaralama suçu örnek şikayet dilekçesinde müşteki, adres bilgileri, vekili, şüpheli, suç konusu, suç tarihi ve yeri gibi pek çok bilgiyi aktaran pasajlar yer alır. Diğer yandan dilekçede açıklamalar bölümü oluşturulmalı ve bu alanda yaşanılan olay, deliller hakkında bilgi sunulmalıdır. Dilekçede avukatın desteği ile hukuki sebepler, hukuki deliller hakkında detaylar, sonuç ve istem bölümlerine ilişkin metinler eklenmelidir.

Taksirle Yaralama Suçu Özel Görünüşleri

Taksirler yaralama suçu özel görünüşleri hakkında ayrıntılar şu yöndedir:

 • Teşebbüs: Taksirle yaralama suçunun mümkün olabilmesi için suç teşebbüsünün kasıtlı olarak yapılmaması gerekir. Ancak, bir kişi suça teşebbüs etmiş ve suçu tamamlamak amacıyla hareket etmesine rağmen elinde olmayan sebeplere bağlı şekilde bunu başaramamışsa, tamamlanmış suç için verilen cezaya oranla daha az bir ceza alır.
 • İştirak: İştirakın oluşması için ortada bir suç işleme kararı ve fikri olmalıdır. Diğer yandan birden fazla kişinin bu fikir üzerinde eylem birliğine sahip olması gerekir. Taksirle yaralamada ise kasti iştirak hali mümkün değildir.

İlgili özel görünüşler taksirle yaralama suçunun belirlenmesi için önemli bilgileri teşkil eder.

Taksirde Nitelikli Hal Olur mu?

TCK /89/4’e bakıldığında taksirle yaralama fiilinin birden fazla kişinin yaralanmasına sebep vermesi halinde nitelikli hal olarak düzenlendiği görülür. Diğer bir ifadeyle taksirli yaralama suçu sonucunda birden fazla kişi yaralanırsa, cezai koşullar ağırlaştırılır.

Takside Nitelikli Hal

Nitelikli Taksirle Yaralama Uzlaşmaya Tabi mi?

Taksirle yaralama suçu, TCK md89 kapsamında taraflar arasında uzlaşma prosedürü gerektiren suçlardandır. Ancak TCK 89/2-3-4’e göre taksirli yaralama suçu nitelikli hallerden biriyle ve bilinçli taksirle işlenmişse, takibi şikayete tabi olmaz. Savcılıkça resen soruşturulur.

Taksirli Adam Yaralamak Ne Demek?

Taksirli adam yaralamada, kişi kendi iradesi ile bir eylem yapar ancak bu eylemin neden olacağı sonuçları öngöremez. Fail dikkatsiz ve özen yükümlülüklerine aykırı davranış sergiler ve sonunda öngöremediği yaralama eylemi gerçekleşir.

Taksirle Adam Yaralamak Kaç Yıl?

Taksirle adama yaralama suçunda bir kişinin vücuduna acı veren, algılama yeteneğini bozan yaralama gerçekleşmiş ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası söz konusudur. Hapis cezasına ilişkin süre bilgisi, taksirle adam yaralama suçunun diğer görünüşlerine ve sonuçlarına göre değişebilmektedir.

Sonuç

Taksirle yaralama suçu şartları, unsurları hakkında en doğru bilgi avukat tarafından sunulabilir. Diğer yandan bu gibi bir suça maruz kalınması halinde zaman aşımı göz ardı edinmeden ilgili şikayet dilekçelerinin en doğru biçim ilgili mercilere iletilmesi önem arz eder. Hakların korunması ve hak arama yolları baz alındığında deneyimli avukat taraflara gerekli desteği sağlar. İhtiyacınız olan hukuki desteği ve aklınızda yer alan sorulara en doğru yanıtları sinaneroglu.av.tr’den alabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu