Genel

Takipsizlik Kararı Nedir?

Takipsizlik kararı, bir kişinin bir suçtan dolayı kovuşturulup kovuşturulmayacağına ilişkin karardır. Bu karar, kişinin suçu işlemeye kastının bulunmaması, suçun hafif olması, suçun işlendiği sırada kişinin çok genç olması veya benzeri sebeplerle verilebilir.

Türkiye’de “takipsizlik kararı” Adalet Kanunu’nun 9. maddesine göre verilebilmektedir. Bu yazıda takipsizlik kararının şartları ve süreleri açıklanmaktadır. Örneğin bir kimse ilk kez bir suç işliyorsa takipsizlik kararı verilebilir, ancak aynı kişi aynı türden bir suçu tekrar işlerse takipsizlik kararı verilemez. Takipsizlik kararı verilmesi kararı, kişinin suçu işlemeye kastının bulunmaması ve suçun hafif olması gibi etkenlere bağlıdır.

Takipsizlik kararı ne kadar sürer “Takipsizlik kararı”, bir kişinin kovuşturulmaması kararıdır ve bu karar, kovuşturma sürecinde her an alınabilir. Ancak “takipsizlik kararı” verilemiyorsa kişi hakkında kovuşturma açılır ve suçunun ağırlığına göre cezalandırılabilir.

Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Nedir?

Bu karar, soruşturmayı destekleyecek yeterli delilin bulunmaması, suçun küçük ve soruşturmaya değmez olması veya benzeri sebeplerle verilebilir.

Daha basit bir ifadeyle, soruşturma yapmama kararı, yetkililerin yeterli kanıt olmadığı veya suçun önemsiz olduğu için bir suçu araştırmamaya karar vermesidir. Bu karar, kanunu uygulamaktan sorumlu kişiler tarafından verilir ve genellikle herhangi bir suçlama yapılmadan veya bir duruşma yapılmadan önce verilir. Yetkili makamlar bir suçu soruşturmasa bile, yine de mağdura yardım edebilir veya benzer suçların oluşmasını önlemek için başka adımlar atabilir.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz

Bu, birisinin karara itiraz ettiği ve yetkililerden suçu işlediğinden şüphelenilen kişiyi yeniden gözden geçirip kovuşturma yapmasını istediği anlamına gelir.

Takipsizlik kararına, suçun mağduru veya soruşturmayı yürüten savcı gibi olayda hukuki menfaati olan herkes itiraz edebilir. Kişinin itirazda bulunabilmesi için, takipsizlik kararına itiraz gerekçelerini açıklayan ilgili mahkemeye veya merciye yazılı bir talepte bulunması gerekir.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yapılan itirazın olumlu sonuçlanması, yetkililerin davayı yeniden değerlendirecekleri ve suçu işlediğinden şüphelenilen kişi hakkında kovuşturmaya karar verebilecekleri anlamına gelir. İtirazın olumlu sonuçlanmaması halinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar geçerli olacak ve kişi suçtan dolayı kovuşturulmayacaktır.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz

Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi

Üst mahkemenin alt mahkemenin kararını gözden geçirmesi ve muhtemelen bozması için bir taleptir. Türk hukukunda, bir ceza davasında sanık veya bir hukuk davasında kaybeden taraf gibi, bir alt mahkemenin kararından memnun olmayan herkes tarafından temyiz başvurusu yapılabilir.

Bir temyiz dilekçesi vermek için, kişinin bir üst mahkemeye yazılı bir talepte bulunması, temyizinin nedenlerini açıklaması ve mahkemenin alt mahkemenin kararını gözden geçirmesini talep etmesi gerekir. Yüksek mahkeme temyiz dilekçesini kabul ederse, davayı inceleyecek ve alt mahkemenin kararının onanmasına veya bozulmasına karar verecektir. Temyiz dilekçesi reddedilirse, alt mahkemenin kararı geçerli olacaktır.

Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar

Bu karar, suçlamaları destekleyecek yeterli delilin bulunmaması, suçun küçük ve takip edilmeye değmez olması veya benzeri sebeplerle verilebilir.

Daha fazla kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, polis veya savcılık gibi kanunun uygulanmasından sorumlu makamlar tarafından verilmektedir. Genellikle ceza adaleti sürecinin başında, herhangi bir suçlamada bulunulmadan veya bir duruşma yapılmadan önce yapılır.

Yetkililer daha fazla kovuşturma açmamaya karar verirlerse, durumu ele almak için mağdura yardım sağlamak veya başka önleyici tedbirler almak gibi başka adımlar atabilirler. Ancak, suçu işlediğinden şüphelenilen kişi resmi olarak bir suçla itham edilmeyecek ve kovuşturmaya maruz kalmayacaktır.

Danışmanlık hizmeti almak için hemen avukata sor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz

Bu, birisinin karara itiraz ettiği ve yetkililerden suçu işlediğinden şüphelenilen kişiyi yeniden gözden geçirip kovuşturma yapmasını istediği anlamına gelir. Ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karara, suçun mağduru veya soruşturmayı yürüten savcı gibi olayda hukuki menfaati bulunan herkes itiraz edebilir.

Kişinin itirazda bulunabilmesi için ilgili mahkemeye veya merciye yazılı bir talepte bulunması, karara itiraz gerekçelerini açıklaması ve yetkililerin yeniden görüşüp suç duyurusunda bulunmasını talep etmesi gerekir.

ek kovusturma

Ek Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi

Üst mahkemenin alt mahkemenin kararını gözden geçirmesi ve muhtemelen bozması için bir taleptir. Alt mahkemenin kararından memnun olmayan, örneğin suçun mağduru veya soruşturmayı yürüten savcı gibi herkes ek takipsizlik kararına karşı temyiz başvurusunda bulunabilir.

Temyiz başvurusunda bulunmak için, kişinin üst mahkemeye yazılı bir talep sunması, temyizinin nedenlerini açıklaması ve mahkemenin alt mahkemenin kararını gözden geçirmesini ve muhtemelen suçu işlediğinden şüphelenilen kişi hakkında suç duyurusunda bulunmasını talep etmesi gerekir.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Hangi Durumlarda Verilir?

Kişinin suçu işleme kastı yoksa: Suçu işlediğinden şüphelenilen kişinin kastı yoksa, yetkililer kovuşturmaya yer olmadığına karar verebilir. Örneğin, birisi yanlışlıkla başkasının malına zarar verirse, kovuşturma yapılmayabilir.

Suç küçükse ve peşine düşmeye değmezse: Suç küçükse ve önemli zarar veya zarara yol açması muhtemel değilse, yetkililer kovuşturma yapmamaya karar verebilir. Örneğin, bir kişi kişisel kullanım için az miktarda yasa dışı uyuşturucu madde ile yakalanırsa, kovuşturmaya tabi tutulmayabilir.

Suçun işlendiği sırada kişi çok genç ise: Suçu işlediğinden şüphelenilen kişi, suçun işlendiği sırada belirli bir yaşın altındaysa, yetkililer kovuşturmaya yer olmadığına karar verebilir. Bunun nedeni, yasanın gençlerin eylemlerinin sonuçlarını tam olarak anlayamayabileceklerini ve başkalarından daha kolay etkilenebileceklerini kabul etmesidir.

Kişi suçtan dolayı zaten cezalandırılmışsa: Suçu işlediğinden şüphelenilen kişi zaten bir şekilde cezalandırılmışsa, yetkililer kovuşturmaya yer olmadığına karar verebilir. Örneğin, bir kişi mağdura tazminat ödemiş veya toplum hizmetini tamamlamışsa, kovuşturmaya tabi tutulmayabilir.

Takipsizlik Kararı İle Alakalı Önemli Bilgiler

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar polis veya savcılık gibi kanunun uygulanmasından sorumlu makamlar tarafından verilir.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, kovuşturma sürecinde herhangi bir zamanda verilebilir, ancak genellikle başlangıçta, herhangi bir suçlama yapılmadan veya duruşma yapılmadan önce verilir.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, kişinin suçu işleme kastının bulunmaması, suçun küçük olması, suçun işlendiği tarihteki yaşı veya daha önce suçtan dolayı ceza almış olması gibi çeşitli etkenlere dayandırılabilir.

Takipsizlik Kararı Sicile İşler Mi

Takipsizlik kararı resmi bir mahkûmiyet veya cezalandırma olmayıp adli sicil kaydı oluşturmaz. Ancak yetkililer, durumu ele almak için mağdura yardım sağlamak veya başka önleyici tedbirler almak gibi başka adımlar atmaya devam edebilir.

Takipsizlik kararına itiraz veya temyiz dilekçesi yoluyla itiraz edilebilir. İtiraz başarılı olursa, yetkililer davayı yeniden gözden geçirebilir ve suçu işlediğinden şüphelenilen kişinin kovuşturulmasına karar verebilir.

Takipsizlik Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi

Basit bir ifadeyle, kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi, ceza kovuşturmasından ayrı bir süreç olan güvenlik soruşturmasını etkilemez. Bir kişinin milli güvenlik veya kamu düzeni için tehdit oluşturup oluşturmadığını belirlemek için güvenlik soruşturması kullanılır ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi bunu değiştirmez. Bir kişi, bir suçtan dolayı itham edilmemiş veya kovuşturulmamış olsa bile, yine de bir tehdit olarak bulunabilir.

Takipsizlik Kararı Halinde Tazminat

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar genellikle bir suçun mağduru için tazminatla sonuçlanmaz. Mağdur yine de hukuk davası yoluyla tazminat talep edebilir, ancak suçu işlediğinden şüphelenilen kişi resmi olarak suçlanmamış veya mahkum edilmemişse davayı kazanması daha zor olabilir.

Takipsizlik Kararı Verilen Dosya Ne Olur?

Takipsizlik kararı verildiğinde davaya ilişkin dosya kapatılır ve herhangi bir işlem yapılmaz. Dosya yetkililerin kayıtlarında tutulur, ancak kamuya açık olmayabilir. İtiraz veya temyiz başvurusunda bulunulması halinde dosya yeniden açılabilir ve davaya yeniden bakılabilir. İtiraz veya itiraz başarılı olursa, yetkililer kişinin suç isnadına karar verebilir ve dosya yeniden aktif hale gelir.

Takipsizlik Kararı Ne Zaman Kesinleşir

İtiraz veya temyiz yapılmaz veya reddedilirse, karara itiraz edilemez veya temyiz edilemez. İtiraz veya itirazda bulunma süresi, genellikle kararın verildiği tarihten itibaren yaklaşık 15 gündür.

Takipsizlik Kararı Örneği

Basit bir ifadeyle, bu, yetkililerin, işlemek istemedikleri için kişiyi bir suçla suçlamamaya karar verdiği kovuşturmaya yer olmadığına bir örnektir. Kişi yanlışlıkla cüzdanı aldı ve kendisine ait olmadığını anlamadı, bu nedenle yetkililer onları bir suçla suçlamadı.

Takipsizlik Kararı Kimlere Verilir?

Takipsizlik kararı genellikle suç işlediğinden şüphelenilen kişiye verilir. Bu, yetkililerin onları bir suçla suçlamamaya karar verdiği ve davanın mahkemeye gitmeyeceği anlamına gelir. Karar, suçun mağduru veya davaya bakan savcıya da verilebilir ve açıklanabilir.

Takipsizlik Kararı Verilen Dosya Tekrar Açılır Mı?

Basit bir ifadeyle takipsizlik kararı verilen dosya, itiraz veya temyiz başvurusunda bulunulması veya yeni delillerin ortaya çıkması halinde yeniden açılabilir. Bunlardan herhangi biri gerçekleşirse, yetkililer kişiyi bir suçla itham etmeye karar verebilir ve dosya yeniden aktif hale gelir.

Takipsizlik Kararı E Devlette Görünür Mü?

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı, bir ceza davasının soruşturma aşamasında verilmiş bir karar olup, makamların kişiye bir suç isnat etmemeye karar vermiş olması anlamına gelmektedir. Peki, takipsizlik kararı e devlette görünür mü Karar, e-devlet sisteminde görünmeyebilir. Kararın e-devlet sisteminde görünür olması mümkündür, ancak çoğu durumda, özellikle gizli veya kamu yararına olmadığı düşünüldüğünde, olmayacaktır.

Sonuç

Türk hukukunda takipsizlik kararı, bir ceza davasının soruşturma aşamasında yetkililer tarafından verilen yasal bir karardır. Bu, yetkililerin suçu işlediğinden şüphelenilen kişi hakkında suç duyurusunda bulunmamaya karar verdiği ve davanın yargılamaya devam etmeyeceği anlamına gelir.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, kişinin suçu işleme kastının bulunmaması, suçun küçük olması, suçun işlendiği andaki yaşı veya daha önce suçtan dolayı ceza almış olması gibi çeşitli etkenlere dayandırılabilir. Karara itiraz veya temyiz dilekçesi yoluyla itiraz edilebilir ve itiraz başarılı olursa, yetkililer davayı yeniden gözden geçirerek suçu işlediğinden şüphelenilen kişinin kovuşturulmasına karar verebilir.

İlgili Makaleler

4 Yorum

  1. Basit bi aile tartışmasından dolayı karakola gittik ifade verip karakoldan ayrıldık aile içi bi durum şikayetci olan olmadı sonuç olarak ne olur saygılar

  2. Yaklaşık 10 yıl önce birlikte olduğum adamı bir sinir anında tehtit etmiştim yazılı olarak. Karakola şikayette bulunmuş. Davet edildim ve ifadem alındı. Gelişen süreçte şikayet geri çekildi ve bilgisinde bulunduğum olay ile kapandı. Bu benim güvenlik soruşturmamın ahlak kısmını olumsuz etkiler mi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu