Genel

Paylı Mülkiyet Nedir?

Paylı mülkiyet, bir veya birden çok kişinin aynı anda bir taşınmazın tamamına belirli koşullar altında sahip olması anlamına gelir. Paylı mülkiyet nedir dediğimizde başka bir deyişle, bölünmemiş en az iki kişi tarafından aynı anda ortak olan mülkiyettir. Ortak mülkiyet, bireyseli temsil edecek şekilde hisselere bölünmesi olarak anlaşılır.

Paylı mülkiyetin en önemli unsurlarından biri sahiplik yüzdelerinin belirlenmesidir. Her malikin hissesine göre hak ve yükümlülükleri vardır. Aynı şey için farklı sahipliklerin belirlenmesi ortak mülkiyet değil, tek bir ortak olmalıdır. Sahipliğiniz yoksa bundan bahsedemezsiniz.

Danışmanlık hizmeti almak için hemen avukata sor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Paylı Mülkiyet Nasıl Kurulur?

Kanunen belirtilmemiş veya sayılmamış olsa bile ortak mülkiyet; hukuki işlemlere, resmi kararlara veya doğrudan hukuktan elde edilen sonuçlara dayanabilir. Örneğin; bir kişinin kendisine ait taşınmaz payını başka bir kişiye devretmesi veya birden fazla kişinin ortaklaşa taşınmaz edinmesi, devretmesi veya bağışlaması durumunda mal paylaşımı usullere göre yasal olarak gerçekleşir.

Bu doğrultuda özel kanunlar çıkarılmış olup hukuki olarak ortak mülkiyet olgusu mevcuttur. Medeni Kanunun 647. maddesine göre, iki taşınmazı birbirinden ayıran duvar, çit, korkuluk vb. gibi her şey, her iki komşunun ortak malı sayılır; ortak mülk sayılır ve isimlendirilir.

Yetkili makam tarafından ortak mülkiyetin belirlenmesi, zorunlu bir ihaleye birden fazla kişinin ortak katılımıyla yapılır. Bir diğer durum ise İmar Kanunu’nun 37. maddesi kapsamında yerel yönetim idari kararıyla bireylere dağıtılan taşınmazlarla ilgilidir.

Paylı Mülkiyet Satılır Mı?

Paylı mülkiyet nedir? birden fazla kişinin belirli bir paya sahip bir taşınmaz veya taşınmaza sahip olması durumudur. Medeni Kanun’a göre paylı mülkiyet nedir , mali açıdan belirli hisselere bölünmek yerine birden fazla kişinin bir mülke bir bütün olarak sahip olması anlamına gelir.

Hissedarların alacaklılar nezdinde temlik, rehin ve haciz hakları da bulunuyor. İlgili taraflar, karşılıklı anlaşma yoluyla, işletme, işletme ve kontrole ilişkin yasal hükümlerden farklı düzenlemeler kabul edebilir. Ancak, böyle bir anlaşma tarafların aşağıdaki hak ve yetkilerinden feragat edemez veya sınırlandıramaz:

İlgili taraflardan her biri, hukuki bir işlemle veya kalıcı amaçlarla ortak sahipliğin devam ettirilmesi zorunluluğu bulunmadığı sürece, ortak mülkiyet talebinde bulunabilir.

Peki, topluluk mülkleri nasıl satılır? Ortak mallar, hissedarların rızasıyla satılabilir. Ancak karşı tarafın satışı onaylamaması durumunda dava açılabilir.

Ortaklar arasında ortak veya taşınmazın ortak kullanım veya satış yoluyla kullanılmasının sona erdirilmesine yönelik dava, ortaklığın sona ermesine yönelik davadır.

Hukuk hakim mahkemelerindeki davalara katılım ortaklığın sona ermesi davasının açıldığı eyalet veya ilçe sınırları içindeki taşınmazın yeri Hukuk ve Sulh Ceza Mahkemesi’ndedir.

Paylı Mülkiyetin İcra Yoluyla Satışı

Medeni Kanunda açıkça öngörüldüğü gibi ortak mülkiyetin bulunduğu taşınmazlara el konulması mümkündür. El konulması halinde icra dairesi bu el koyma durumunu diğer taraflara bildirecek ve el koyma tapu kütüğüne işlenecektir.

Haciz işleminin tamamlanmasının ardından satış süreci başlar. Metinlerde ortak mülkiyet beyanı bulunmamakla birlikte, ortak mülkiyetteki taşınmazların satışı İcra ve İflas Kanunu’nun 121. maddesi uyarınca yapılır. Aslında bu konu Yargıtay kararlarına da yansıyor.

Paylı Mülkiyette Ortaklığın Giderilmesi

Paylı mülkiyet nedir dediğimizde mülkiyete konu arazide ortaklığın sona ermesi, tüm ortakların oy birliği ile veya İzale i Şüyu davası (ortaklığın sona ermesi halinde) ile sağlanır. Uygulamada ortaklar nadiren oybirliğiyle ortaklıkları feshederler.

Ortaklığa oybirliğiyle karar verilmemişse bunun çaresi mahkemeye ortaklığın feshedilmesi için başvuruda bulunuyor. Ortaklığın sona erdirilmesine yönelik davalar Medeni Kanun’un 698’inci maddesine tabidir.

Paylı Mülkiyette Ortaklığın Giderilmesi

Mirasta Paylı Mülkiyet

Bu paylı mülkiyet satışı miras bırakılan mülkün paylı mülkiyet nedir olarak devri, mahkemeden alınan miras belgesi ile belirlenen sahibine, burada sayılan mirasçılar adına, katılım esasına göre yasal payları oranında devreder.

Miras kalan malların ortak sahiplik altında doğrudan tescili, tüm mirasçıların veya yetkili temsilcilerinin katılımın iptali için başvuruda bulunmasını veya bu yönde mahkeme kararı almasını gerektirir.

Ayrıca miras sözleşmesinde ortaklığın yani katılma durumunun sona erdiği veya katılma ilkesinden vazgeçildiği açıkça belirtiliyorsa, mirasçının talebi üzerine doğrudan doğruya transfer edilebilir.

Elbirliği Mülkiyeti Nedir?

Gayrimenkulde ortaya çıkan çoklu mülkiyet durumları genellikle iki farklı şekilde ele alınmaktadır. Bunlardan biri elbirliği mülkiyeti, diğeri ise paylı mülkiyettir. Elbirliği genellikle kişilerin miraslarından oluşur.

Bu tür bir mülk, bir mirasçıdan aynı anda birçok kişiye miras kaldığı için birden fazla sahibi olabilir. Bu gibi durumlarda, paylı mülkiyet nedir dönüşümüne başvurmak çok olumlu bir adım olabilir.

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi

Gayrimenkulde ortaya çıkan çoklu mülkiyet durumları genellikle iki farklı şekilde ele alınmaktadır. Bunlardan biri paylı mülkiyet, diğeri ise elbirliği mülkiyettir. Kooperatif mülkiyeti genellikle kişilerin miraslarından oluşur. Bu tür bir mülk, bir mirasçıdan aynı anda birçok kişiye miras kaldığı için birden fazla sahibi olabilir. Bu gibi durumlarda, ortak mülkiyet dönüşümüne başvurmak çok olumlu bir adım olabilir.

Elbirliği Mülkiyeti Paylı Mülkiyet Arasındaki Fark

Elbirliği mülkiyeti, yasal olarak oluşturulmuş bir topluluğun veya yasanın öngördüğü bir sözleşme uyarınca ortaklaşa sahip olduğu malların mülkiyeti anlamına gelir. Elbirliği mülkiyette ortakların belirli bir payı yoktur, ancak her birey şirkete giren tüm mallar üzerinde ortak haklara sahiptir. Ortakların hakları ve yükümlülükleri, Topluluğu oluşturan yasa veya sözleşme hükümlerine göre belirlenir.

Paylı mülkiyet; paylı sahiplikte, birden fazla kişi, esas olarak bölünmemiş bir bütünün sabit bir paya sahip olmasıdır. Hisse senetleri aksi belirtilmedikçe eşdeğer kabul edilir. Her katılımcı kendi payına ilişkin mülkiyet haklarını ve yükümlülüklerini üstlenir. Paylar alacaklılar tarafından devredilebilir, rehin edilebilir veya rehin edilebilir.

Paylı Mülkiyetin Niteliği ve Özellikleri

Paylı mülkiyette birden fazla malik vardır ancak kesinlik ilkesine göre bir şeyin tek sahipliği vardır. Malların bu tek sahipliği, mal sahipleri arasında ortak mülkiyet topluluğu yaratır. Her paydaş belirli mülkiyet haklarına sahiptir.

Ortak mülkiyet, bir dava, yetkili bir hükümet makamının eylemi, mahkeme kararı veya yasa sonucunda ortaya çıkabilir. Ortak (ortak) mülkiyeti içeren davalar genellikle tahkime tabidir. Ancak kanunla düzenlendiği takdirde ortakların sahiplik konusunda birlikte hareket etmeleri zorunludur ve bu durum taraflar arasında zorunlu bir dostluk durumu yaratabilir.

Örneğin; TMK’nın “Geçici Büro Çalışmaları ve Tasarrufları” başlıklı 692/1 sayılı kanun. Topluluk Mülkünün başka bir amaç için kullanılması, korunmasının veya normal kullanımının ötesinde inşaat önlemleri alınması veya Topluluk Mülkünün tamamının satılması, aksi oybirliğiyle kabul edilmediği sürece, tüm tarafların rızasını gerektirir.

Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Davası

Bu paylı mülkiyet davası nedir? Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi istemi aracılığıyla açılacak olan davaya paylı mülkiyetin dönüşümü davası denir. Bu durum Medeni Kanunun 644. maddesinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu dava, ortaklaşa sahip olunan malların tamamının veya belirli bir mülkün, ortak malike devredilmesini amaçlayan bir davadır.

Bu davanın bölge mahkemesinde açılması gerekmektedir. Bu dava, dönüştürülecek taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde veya merhumun son adresinin bulunduğu yerdeki hukuk mahkemesinde açılacaktır. Kişi bu iki yerden herhangi birinde Hukuk ve Sulh Ceza Mahkemelerine başvurarak dava açabilir.

Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Davası Açılabilmesi İçin Hangi Şartlar Aranır?

Elbette öncelikle mülkün tamamının veya belirli bir mülkün ortak mülkiyeti olması gerekir. İkincisi dava açmaktır. Bu başvurunun mirasçılardan biri tarafından yapılması yeterlidir. Üçüncüsü, ortak mülkiyetin devamını haklı gösterecek hiçbir itiraz yoktur.

Aynı zamanda mirasçılardan birinin mirasın bölünmesi süresinde ortaklığın sona ermesi için dava açmaması gerekir. Bu şartların tamamını karşılıyorsanız, ortak mülkiyet değişikliği için dilekçe verebilirsiniz.

Sonuç

Paylı mülkiyet nedir? Birden fazla kişinin mülkiyetine denir. Paylar, taraflar aksini kararlaştırmadıkça eşit olarak paylaştırılır. Sizde paylı mülkiyet hakkında detaylı bilgi ve hizmet almak için sinaneroglu.av.tr iletişime geçerek kapsamlı bir bilgi ve yapmanız gerekenleri öğrenebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Paylı Mülkiyette Paydaş Kendi Payını Satabilir Mi?

Evet, paylı mülkiyet ile kendi payını satabilir veya devredebilir.

Paylı Mülkiyet Nasıl Sona Erer?

Paylı mülkiyet bir veya daha fazla ilgili taraf için devir rızai şekilde ya da cebri icra yoluyla sona erer.

Tapuda Paylı Mülkiyete Nasıl Geçilir?

Mirasçı veya mirasçı adına kayıtlı taşınmazlar Mirasçılardan birinin talebi üzerine mahkemeden alınan miras belgelerine dayanılarak devir talebinde bulunulması halinde, ortak mülkiyet (birlik) esasına göre tescil işlemleri gerçekleştirilir.

Paylı Mülkiyet Kaç Yıl Sürer?

İzale-i Şuyu davasında mahkemenin karar vermesi için üç ayı var. Ancak davanın yargıya taşınması halinde bu süreç uzayabilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu