Genel

Örgüt Üyeliği Suçu Nedir?

Türk yargı sisteminde yer alan, örgüt üyeliği suçu nedir? Sorusuna yanıt bulmak için, Türk Ceza Kanunu’nun 220. ve 314. Maddelerinin ayrıntıları ile incelenmesi gerekir. Ayrıca Terörle Mücadele Kanunu’nun ilgili maddelerinde de terör, terör üyeliği, terör suçları, silahlı terör örgütleri hakkında ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

Terör örgütünden bahsedilebilmesi için, terör örgütünün hiyerarşik yapısını öğrenmekte fayda vardır. Terör örgütü tanım olarak; en az üç kişinin bir araya gelerek, suç işlemeye elverişli vasıtalarla, hiyerarşik iş bölümü içerisinde, tasarlanan suçları işlemek ve suç işleme eylemlerini sürekli kılmak için oluşturduğu yapıdır.

Terör örgütünün hiyerarşik yapısında;

  • Terör örgüt yöneticiliği suçu,
  • Terör örgüt üyeliği suçu,
  • Terör örgüt adına suç işleme,

Yapılanmalar bulunur. Bunların yokluğunda, suç işlense bile terör örgütünden bahsedilemez. Hiyerarşik yapının en üstünde bulunan örgüt yöneticisi, terör örgütünün tüm faaliyetlerini veya önemli bir kısmını yönetir. Örgüt üyelerinin koordinasyonunu sağlar, suç işlemeye yönelik alınan kararların uygulanmasını ve uygulama yöntemlerini belirler. Suçta kullanılacak araçların temini ve buna ilişkin finansal kaynakları sağlar.

Terör örgütüne üye olan, örgütün hiyerarşik yapılanması içerisinde lider veya lider kadro tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir. Örgüt üyeliğinde bahsedebilmek için, örgüte üye olan kişinin, örgüt adına verilen görevleri kendi iradesi ile yerine getirmesi gerekir. Ayrıca örgüt ile organik olarak bağının bulunması gerekir. Örgüt üyeleri, yönetici kadro tarafından verilen görevleri sorgulamadan, teslimiyet duygusu ve kendi iradesi ile yerine getirir. Örgüt kurmak, Örgüt üyeliği, örgüt yöneticili, örgüt adına suç işleme, örgüte yardım ve yataklık yapmak Türk Ceza Kanunu’na göre suç sayılmıştır.

Örgüt Adına Suç İşleme Suçu

Örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde bulunmamasına rağmen, örgüte duyulan sempati veya kendine yara sağlamak için, örgüt adına suç işlenmesi suçudur. Bu suçun oluşması için, fail ile örgüt arasında organik bağın bulunmaması, örgütün bilgisi veya istekleri doğrultusunda suçun işlenmesi gerekir. Örgüt adına işlenen suçta, fail kendisine menfaat sağlayabileceği gibi, herhangi bir menfaat temin etmeden de eylemi gerçekleştirebilir.

Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme Suçu

Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçu, örgüte üye olmayan kişinin, özgür iradesi ve örgüte lojistik destek sağlaması, silah temin ederek suçun işlenmesine yardım etme suçudur.

Türk Yargı Sisteminde Tanımlanan Örgütlü Suç Düzenlemeleri Nelerdir?

Örgütlü suçlar, örgütün hiyerarşik yapısı, ideolojik ve siyasal yapıları ve silahlı, silahsız oluşuna göre üçe ayrılır.

Suç örgütleri;

  • Genel adli suç örgütleri,
  • Silahsız terör örgütleri,
  • Silahlı terör örgütleri

Türk yargı sisteminde birbirlerinden farklı olarak değerlendirilir ve örgütün amacına ve yapısına göre, örgüt üyeliği suçlarına verilen cezalarda değişiklik gösterir. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 220. Maddesinde düzenlenmiştir. Silahlı örgüt kuruculuğu, yöneticiliği veya üyeliği suçu Türk Ceza Kanunu 314. Maddesinde düzenlenmiştir.

Madde 314’de belirtilen suçlar, Madde 220’de belirtilen suçlarla karıştırılmamalıdır. Madde 314’de belirtilen silahlı örgüt ideolojik ve siyasi bir amaçtadır. Buna karşılık Madde 220’de belirtilen suçlarda, örgütün herhangi bir siyasi ve ideolojik yapılanması yoktur. Silahlı terör örgütü ve silahsız terör örgütleri Türk Ceza Kanunu kapsamında ve ayrıca Terörle Mücadele Kanunun ilgili maddelerinde değerlendirilir.

Suç Örgütünün Unsurları Nelerdir?

Suç örgütünün, ceza hukuku açısından değerlendirilebilmesi için, örgütün güç kaynağını kullanarak, sindirme, korku ve baskı oluşturarak suç işlemesi gerekir. Bu amaçla oluşturulan örgütler, Türk yargı sisteminde yasadışı örgütler olarak tanımlanır. Ayrıca oluşturulan suç örgütünün hiyerarşik yapıda olması, suç işleme kastının devamlılığı söz konusudur.

Suç örgütlerinin sınıflandırılmasında, örgütün hiyerarşik yapısının, ideolojisinin ve işlediği suçlarda kullanılan yöntemlerin iyice araştırılıp ortaya konması gerekir. Türk Ceza Kanun’da suç örgütü kurmak başlı başına bir suçtur. Örgütün suç işlemek için hazırlık yapması, bu amaçla kurulması, hiyerarşik yapı oluşturması, kullanılan materyaller örgütü tanımlamaya yetiyorsa, suçun işlenmiş olmasına bakılmaksızın, suç örgütün kapsamında değerlendirilerek, gerekli işlemler resmen yerine getirilir.

Suç Örgütünün Unsurları Nelerdir

Suça İştirak İle Suç Örgütü Arasındaki Fark Nedir?

Her iki durumda da suç işlemeye yönelik eylemlerdir. Suç örgütünde hiyerarşik yapı olduğu halde, iştirakte böyle bir örgütlenme söz konusu değildir. İştirakte suçta devamlılık yoktur. Suç örgütünde suç işleme eylemlerinde devamlılık vardır. Suç örgütü ve suça iştira, üye sayısı, hiyerarşik ilişki, suç işleme amacı, örgütsel faaliyetlerin sürekliliği, elverişlilik konuları bakımından birbirinden kesin çizgilerle ayrılır.

İştirak suçunu işlemek için bir araya gelen failler, daha sonra kendi aralarında örgütlenerek, hiyerarşik yapıyı belirleyerek, bir ideoloji etrafında toplanabilir, bu amaçla suçun devamlılığını planlayarak gerçekleştirebilirler. Bu durumda iştirak suçundan bahsedilemez. Örgütlü suçlarda örgüt üyeliği suç sayılırken, iştirakli suçlarda failler sadece işledikleri fiillerden dolayı cezalandırılır.

Silahlı Terör Örgütü Suçunun Unsurları Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu’nun 220. Maddesi kapsamına giren örgütlü suçların unsurlarının tamamı, silahlı terör örgütü suçları içinde geçerlidir. Türk Ceza Kanunu’nun 314. Maddesi kapsamında değerlendirilen silahlı örgüt suçundan bahsedilebilmesi için, örgütün siyasi ve ideolojik amaçlarla hareket ederek, silahlı bir örgüt oluşturması gerekir. Terör örgütünü, suç örgütünden ayıran en önemli kıstas, terör örgütünün ideolojik, siyasal yapılanması ve bu amaca yönelik eylemlerinde yeterli düzeyde silahlanması ve silahları kullanabilme yeteneklerine sahip olması gerekir.

Örgüt Üyeliği Suçunun Kapsamı

Suç örgütü oluştuktan sonra örgüte katılan, örgütün hiyerarşik yapılanması içeresinde, kendisine verilen tüm görevleri yerine getiren kişilerdir. Örgüt üyeleri doğrudan eylemlere katılabileceği gibi, örgütün faaliyetlerini kolaylaştıran işlemleri de yerine getirir. Dorudan emir ve talimatla görev üstlenebileceği gibi, örgütün faaliyetleri çerçevesinde, örgütün niteliğine göre kendisi de bağımsız olarak görev üstlenebilir. Örgüt üyeliğinden bahsedilebilmesi için örgüt adına işlenen fiillerin ve sonuçlarının bilinmesi gerekir. Aynı zamanda gerçekleştirilen eylemlerin kişinin kendi iradesi ile yerine getirmesi gerekir.

Silahlı Örgütü Suçunun Cezası

Silahlı terör örgütü kurmak, Türk Ceza Kanunu’nun 314. Maddesi kapsamında suç sayılmıştır. Bu amaçla işlenen suçlara verilecek cezalar, ağırlaştırıcı sebepler olarak düzenlenmiştir. Silahlı örgüt suçunda; Silahlı örgüt kuran ve yöneten kişiler, 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Silahlı örgüt üyeliği suçunu işleyen failler, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Tüm dava, dosya ve sorularınız için bizimle İletişime Geçiniz!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu