Makaleler

KVKK Nedir? KVKK Hakkında Bilinmesi Gerekenler

KVKK ile ilgili bilinmesi gerekenleri işlediğimiz bu yazımızda kişisel veri nedir, KVKK kimleri kapsamaktadır, veri sorumlusu kimdir, kanunun kapsamı ve amacı nedir gibi soruları sizler için cevapladık:

KVKK, kişisel verilerin korunması kanunu demektir. Bilgi teknolojilerinin yaygın kullanımı ile birlikte oluşabilecek güvenlik risklerine karşı önlem alma ihtiyacı doğmuştur. Bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik yürürlüğe giren KVKK, kişisel verilerin kim tarafından ve hangi amaçla toplayabileceği, nasıl saklayacağı ve nasıl imha edeceği ile ilgili düzenlemeleri içermektedir.kvkk nedir bilinmesi gerekenler

Kişisel Verilerin Koruması Kanununun (KVKK) Amacı Nedir?

Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma, kişisel verileri işleyen veri sorumlularının yükümlülüklerini düzenleme amacını taşımaktadır.

KVKK Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) 18 Ocak 2016 tarihinde TBMM Başkanlığına sevk edilmiş, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek yasalaşmış ve 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kimleri Kapsar?

Kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri işleyen gerçek ve tüzel kişileri kapsar. Kamu kurumları ve özel sektörler de dâhil olmak üzere hak ehliyeti bulunan tüm vatandaşlar kanun kapsamındadır.

Hangi Kurumlar KVKK Kapsamında Değerlendiriliyor?

Bunu sayma yoluyla örneklendirecek olursak; aşağıdaki tüm kurumlar veri sorumlusu ve veri işleyen olarak kanun kapsamındadır:

 • Limited ve anonim şirketler
 • Tüm üniversiteler
 • Tüm telekomünikasyon şirketleri
 • Kooperatifler
 • Belediyeler
 • Vakıflar, sendikalar
 • Avukatlar, muhasebeciler ve mali müşavirler
 • Özel eğitim kurumları
 • Tüm devlet kurumları,
 • Medya kuruluşları
 • Sağlık kuruluşları
 • Eczaneler

Kısacası tüm kurum ve kuruluşlar KVKK kapsamında değerlendirilmekte ve cezai sorumlulukları bulunmaktadır.

Kapsam Dışı Kalan İstisnalar Var Mı?

Milli güvenlik, özel hayatın gizliliği ve kişilik haklarını ihlal etmemek koşulu ile kanun kapsamı dışında kalan istisnalar bulunmaktadır:

 • Verilerin aynı evde ikamet edenlerin faaliyetlerine yönelik işlenmesi,
 • Verilerin resmi araştırmaya yönelik, kanunen yetkili olan kamu kurum ya da kuruluşları tarafından istatistiksel olarak işlenmesi ve anonim hale getirmesi,
 • İfade özgürlüğü çerçevesinde verilerin bilim, sanat, tarih ve edebiyat gibi dallara yönelik işlenmesi,
 • Verilerin yargı ve infaz makamları tarafından işlenmesi.

Kişisel Veri Nedir?

Gerçek kişilere ilişkin olan her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Kişisel veri yalnızca ad, soyad, TC kimlik numarası gibi kişinin kimlik bilgileri olarak anlaşılmamalıdır. Telefon numarası, araç plakası, hobileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan ya da dolaylı olarak belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel veridir ve bu verilerin elde edilmesi, tutulması ve bu bilgi ile neler yapılabileceği gibi tüm eylemler kanun kapsamında düzenlenmiştir.
Bir bilginin kişisel veri olabilmesi için gerçek kişi ile ilişkili olması gerekmektedir. Tüzel kişi olan bir firmanın ticaret unvanı, adresi gibi bilgiler KVKK kapsamında kişisel veri olarak değerlendirilmemektedir. Ancak firma personelinin adres bilgisi; ilgili kişi gerçek kişi olduğu için kişisel veridir

Özel Nitelikli (Hassas) Veri Nedir?

Özel nitelikli kişisel veri, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olabilmesine veya ayrımcılığa maruz kalabilmesine neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Örneğin dini inanç, siyasi görüş, cinsel görüş gibi konularla alakalı bilgiler başkaları tarafından kötüye kullanılabilecek ve kişinin mağduriyetine sebebiyet verebilecek bilgilerdir. Bu nedenle, diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunda özel nitelikli kişisel veriler tek tek belirlenmiştir. Kanunda belirlenmiş olan özel nitelikli kişisel verilerin kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir.

Özel Nitelikli Veriler Nelerdir?

 • Kişilerin ırkı,
 • Etnik kökeni,
 • Siyasi düşüncesi,
 • Felsefi inancı,
 • Dini, mezhebi veya diğer inançları,
 • Kılık ve kıyafeti,
 • Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı,
 • Cinsel hayatı,
 • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile
 • Biyometrik ve genetik verileridir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir?

Kişisel verinin elde edilmesi, değiştirilmesi, saklanması, aktarılması, güvenliğinin sağlanması gibi tüm eylemler kişisel verilerin işlenmesi sürecinin parçasıdır. Bir kişisel veriyi bir hard diske kaydetmek, kopyalamak, saklamak ya da bir özgeçmişi dosyalamak kişisel verilerin işlenmesine verilebilecek örneklerdir.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Verinin yönetilmesinde sorumlu olan kişidir. Veri sorumlusu kişisel verilerin ne amaçla işleneceği, veri işleme faaliyetlerinin nasıl sürdürüleceği konusunda yetkilidir. Veri sorumlusu veri işleme süreçlerini yönetirken kanunun gerektirdiği tüm koşul ve esaslara uymakla yükümlüdür. Aynı zamanda veri işleyen kişilerin eylemlerinden de kanunen sorumludur.

Veri İşleyen Kimdir?

Veri sorumlusunun veriyi işleme konusunda yetkilendirdiği kişidir. Bazı durumlarda veri sorumlusu aynı zamanda veri işleyen de olabilmektedir.

KVKK Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Nelerdir?

KVKK kapsamında alınması gereken tedbirler; teknik tedbirler ve idari tedbirler olarak iki türdür.

Ağ güvenliği, şifreleme, sızma testleri, güvenlik duvarları, erişim logları teknik tedbirlerden bazılarıdır. Kurumsal politikalar, gizlilik sözleşmeleri, iş sözleşmeleri, kurum içi denetimler, risk analizleri de idari tedbirlere örnek olarak verilebilir.

KVKK kapsamında tedbirlerin doğru şekilde alınabilmesi için KVKK uyum sürecinde konusunda uzman kişi ya da kurumlarla çalışılması önerilmektedir.

Verbis Kayıt Sistemi

Verbis Nedir?

VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) veri sorumlularının kayıt olduğu ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgilerin beyan edildiği bir kayıt sistemidir. Kurum, kuruluş ve firmalar veri sorumlusudur.

Verbis’e Kimler Kayıt Yaptırmak Zorunda?

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları
 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları
 • Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumluları
 • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları

Verbis’e Kayıt İçin Son Tarih Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, yukarıda belirtilen veri sorumlularının, veri işlemeye başlamadan önce sicile kaydolması gerekmektedir. Aksi durumda KVKK yükümlülükleri yerine getirilmemesi nedeniyle ağır cezalar uygulanmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurul’un 23 Haziran 2020 tarihli yayınladığı 2020/482 sayılı kararı uyarınca VERBİS’e kayıt süreleri aşağıdaki şekildedir.

 

Veri Sorumluları Güncel Son Tarih
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları

 

30.09.2020
 

Yurtdışında yerleşik veri sorumluları

 

30.09.2020
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları

 

31.03.2021
 

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları

 

31.03.2021

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Halinde Verilecek Cezalar nelerdir?

Kişisel verileri koruma kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte tüm veri sorumlularının yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde idari para cezaları ve bazı durumlarda hapis cezaları söz konusudur.

KABAHATLER    CEZA MİKTARLARI
Veri güvenliğiniihlaletmehalinde 29.503 – 1.966.856-TL
Aydınlatmayükümlülüğüneaykırılıkhalinde 9.834 – 196.686-TL
Kurul tarafından verilenkararıyerinegetirmeme 49.171 – 1.966.856-TL
Veri sorumlularısicilinekayıt ve bildirim

yükümlülüğüneaykırılıkhalinde

39.337 – 1.966.856-TL

Kişisel verilerin hukuka aykırı olacak şekilde kaydetmek, kişisel verileri hukuka aykırı olacak şekilde yaymak ya da ele geçirmek, kişisel verileri süresi bitmesine ve ilgili kişinin talep etmesine rağmen imha etmemek gibi eylemlerde de hapis cezaları söz konusu olabilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu