Genel

İhbarname Nedir?

İhbarname nedir? Konusu ev kiralarında oluşan artışlara birlikte, son günlerde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İhbarname Noterlik Kanunu tanımlanmış ve şekil ve koşulları 106. madde içerisinde düzenlenmiştir.

Kanun koyucu ihbarname nedir? Konusuna, sözleşme, örf ve adetten doğan hakların ve isteklerin yazılı olarak muhatabına iletilmesi olarak açıklama getirmiştir. İhbar ve ihtarname gönderme işlemleri noterlerin görevleri arasında yer alır.

Yasalara göre ihbarnamenin içeriğinde;

  • Tarafların adı, soyadı, açık adresi bulunmalı,
  • İhtar veya ihbarın niteliği açıkça belirtilmiş olmalı,
  • İstemde bulunan kişi veya kişilerin imzaları bulunmalı,
  • Noterin imza ve mühürü bulunmalı,
  • Yazı ve rakamla tarih belirtilmeli,

Gibi bilgiler yer almalıdır. İhtar veya ihbarda bulunan kişi, istemine ilişkin içeriği kendisi oluşturarak notere getirebileceği gibi, noterlik işlemlerinde de bu yönde belge hazırlatılmasını talep edebilir. İhbarnamelerin içeriğinde kısa ve net ifadelere yer verilir. Bu yönde muhataplarına yapılan tebliğler hukuki dayanak oluşturur. Ancak hiçbir zaman dava dilekçesi gibi değerlendirilemez.

İhbarname Nasıl Çekilir?

Noterlik Kanunu İhbarname nedir? ve İhtarname nedir? Konularına gerekli açıklamalar getirmiş olup, ihbar ve ihtar nasıl çekilir konusuna ayrıntılı olarak yer vermiştir. İhtarname çekmek için noterlerin aracı kılınmasında herhangi bir mecburiyet bulunmasa da, ihbarda bulunanın haklarının zayi olmaması açısından noter aracılığı ile çekilmesinde fayda görülür.

Konunun muhatabına ihbarlar PTT aracılığıyla, APS yöntemiyle veya iadeli taahhütlü gönderimlerle de gerçekleştirilebilir. Gönderimde bulunan kişi ayrıca e posta, mail ihbarında da bulunabilir. Hangi yöntemle olursa olsun, ihtar veya ihbarname şekil ve şartlarını tamamlamış olması durumunda, hukuki geçerliliğini korur.

İhbarname bir borcun alacaklısı tarafından çekilebileceği gibi, bir sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkinde çekilebilir. İlk ihbarnamenin muhatabına usulü çerçevesinde tebliği yapıldıktan sonra koşularda herhangi bir değişiklik olmadığında, ikinci defa haklı ihtarname çekilmesi gerekir.

İhbar veya ihtarnamede aksine bir süre belirtilmediği durumlarda, muhatabına 30 günlük süre tanımlanır. Bu süre içerisinde alacak ödenmediğinde veya tahliye işlemi kendiliğinden gerçekleşmediğinde, bildirimde bulunan dava açma hakkını kullanır. Dava aşamasında bu yönde yapılan bildirimler de delil niteliği taşır.

Noterden ihtar çekme işlemleri mahkeme safahatında kesin olarak delin sayılırken, diğer yöntemlerle yapılan dava başvuruları bazen usulsüz tebliği gerekçe gösterilerek hak kayıplarına neden olabilir.

İhbarname Nedir?

İhbarname Nasıl Gönderilir?

Herhangi bir sözleşmeden kaynaklı haklarını ileri sürülerek muhatabına bildirimde bulunmak isteyen kişi veya kişiler ihbarname nedir? Konusunda araştırma yapmak durumundadır. Bu sayede hak ihlaline uğramadan gereğinin yerine getirilmesine katkı sağlayabilir, hem de ileride oluşabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak bildirimleri sunabilir.

İhbarname gönderimi ile konunun muhatabı uyarılabileceği gibi, oluşan bir ihlalin sona erdirilmesi istenebilir. Bilgilendirme amaçlı ihbarnamelerin gönderimi genellikle elektronik posta, PTT veya sair gönderim araçları ile yapılabilir. Ancak hukuki olarak güçlü delil oluşturmak ve ileride oluşabilecek anlaşmazlıklara karşı noterlerin aracı kılınması gerekir.

Özellikle alacak ve bir sözleşmenin sona erdirilmesinde mutlaka noter aracılığı ile bildirimlerin yapılması önerilir. Noter ile yapılan ihbarname bildirimleri, usulü çerçevesinde muhatabına doğrudan, adresine veya diğer tebliğ usulleri ile gerçekleştirilir. Bu sayede konunun muhatabı tebliğin usulsüz yapıldığına dair gerekçeler öne süremez.

Danışmanlık hizmeti almak için hemen avukata sor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İhtarname Nedir?

Haklı gerekçelerle bildirimde bulunacak kişiler ihbarname nedir? Konusunu araştırırken, ihtarname nedir? Konusunda içeriklere de erişim sağlayabilir. Her iki bildirim yöntemi de şekil ve gönderim araçları açısından benzerlik gösterir.

Ancak uygulamada ihbarname daha çok muhatabın daha önceden uyarılması, gerekil bildirimin yapılması veya bir hakkın hatırlatılmasına yönelik düzenlenirken, ihbarla bildirilen durumunda veya bihakkın ihlali durumlarında, koşullar değişmediğinde ihtarname gönderimleri gerçekleştirilir.

İhtarname ve İhbarname Arasındaki Fark Nedir?

Hukuki niteliği açısından ihtarname ve ihbarname arasında herhangi bir fark bulunmaz. Hatta bazen birbirlerinin yerine kullanıldığı da olur. Her iki bildiriminde Noterlik Kanunu çerçevesinde değerlendirilir.

İhbarname ve ihtarname farkı konu içeriği yönünden farklılık gösterir. İhbarname gönderinde muhatap daha çok bilgilendirilirken, ihtarname ile kişi daha çok bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlanmak istenir. Bu zorlama muhatabın karşılaşabileceği hukuki sonuçların hatırlatılması şeklinde kendini gösterir.

İhbarnamede Bulunması Gereken Kurallar Nelerdir?

Haklı gerekçelerini ortaya koymak, alacağını tahsil etmek ve sözleşmeden doğan hükümlerin yerine getirmesini sağlamak isteyen kişiler, ihbarname nedir? Konusunda araştırmalarına, ihbarname kurallarını da dahil etmelidirler.

Bu sayede bildirimlerin hukuki niteliğini pekiştirebilirler. İhbarnameler hazırlanırken şüpheye yer bırakmayacak şekilde net ifadelerin kullanılması gerekir. Ne gereğinden kısa, nede gereksiz yere uzun metinler kullanılmamalı. İhbarname içeriğinde tartışmaya yol açacak içeriklere yer verilmemeli.

Bazen bildirimde bulunacak kişiler noter masraflarından çekinerek, konunun açıklanmasına yetmeyecek ölçüde ihbarname tercihinde bulunabilirler. Bu durum maddi olarak kişilere avantaj sağlayabilir.

Ancak açıklamaların yetersiz olması durumunda, ihbarname amacına ulaşamaz ve dava sürecinde hak kayıpları oluşur. Hukuki konuda yeterli bilgiye sahip olmayan, ihbarname nedir? Konusuna açıklık getiremeyen kişilerin, bu konuda tecrübeli avukatlardan hukuki yardım talebinde bulunmaları önerilir.

İhbarname Nedir?

İhbarnameyi Kimler Hazırlamalıdır?

İhbarname ihbarda bulunacak kişi tarafından, noter tarafından veya ihbarda bulunacak kişilerin hukuki yardım başvurusunda bulundukları avukatlar tarafından hazırlanabilir. İhbarnamenin kimler tarafından hazırlanacağı yönünde kesin bir kural bulunmaz.

Ancak hukuki gerçekler ortaya koymak, doğabilecek anlaşmazlıklarda dava sürecinde etkili olması açısından, belgenin hazırlanışında hukuki yardım alınmasında fayda görülür. İhbarname nedir? konusunda araştırma yapan taraf, süreç sonucunda lehte olan durumların ortaya konulması için hukuki yardım alması önerilir.

İhbarname Hangi Konularda Gönderilebilir?

Muaccel bir borç nedeniyle, kira sözleşmesinden doğan haklar nedeniyle, iş sözleşmesine dayanılarak, bir malın alım veya satımına ilişkin sözleşme konularda ihbarname gönderimi gerçekleştirilebilir. Ayrıca boşanma aşamasında, boşanma isteğinin tebliği ve bildirimde bulunulması gereken doğal hayatın akışına yönelik tüm işlemlerde ihbarname gönderimi gerçekleştirilebilir.

Sık Sorulan Sorular

 

İhbarname Noter Masraflarını Kim Öder?

İhbarname posta giderleri ve noter giderleri ihbarda bulunan kişiler tarafından peşin olarak ödenir. Dava konusu olduğunda ve ihbarda bulunan lehine sonuç ortaya konulduğunda, mahkeme masrafları ile birlikte noter masrafları muhatabından rücu edilir.

İhbarname Noterden Çekilmek Zorunda Mı?

Yasalarda böyle bir zorunluluk bulunmaz. Kişiler kendileri veya hukuki yardımından faydalanacakları bir avukat aracılığıyla da ihbarname gönderiminde bulunabilirler.

Kiracıya Noterden İhbarname Gönderildiğinde Ne Yapılmalı?

Noterden kiracıya tebliğinden itibaren 30 günlük süre beklenmeli, bu süre sonunda ödeme gerçekleşmediği durumlarda tahliye davası, icra takip başvurusu yapılmalıdır.

İhtarnameye İtiraz Edilebilir Mi?

İhtarname kendisine tebliğ edilen muhatap, ihtarın haksız bir neden ortaya koyması durumunda, aynı kanaldan veya noter aracılığı ile 7 gün içerisinde ihtarnameye cevap bildiriminde bulunmalıdır.

Ancak bu durum ihtarname gönderenin hukuku başvuruda bulunması için engel teşkil etmez. Geri bildirimde bulunan kişi borcunu ödediğini veya tahliye için süre istediğini belirtebilir. Bu durumda her iki tarafında bu yönde bildirimleri mahkeme safahatında delil niteliği taşır.

Sonuç

İhbarname ve ihtarname gönderimlerinin usulüne uygun muhatabına tebliğ edilmesi durumunda, Türk yargı sisteminde delil olarak kabul edilmiştir. Bu sayede haklı gerekçelerle açılan davalar bildirimde bulunanın lehine sonuçlar doğurur.

Ancak uygulamada bazen özensiz veya yetersiz hukuki bilgilerle düzenlenen ve usulüne göre tebliğin yapılamaması nedeniyle, bildirimde bulunanlar haklı olsalar bile aleyhte sonuçlar ortaya çıkmakta. Bu nedenle bu tür ihbar ve ihtarların mutlaka hukuki çerçeve içerisinde, hukuki bilgi ve becerileri yüksek olan avukatlardan hukuki yardım alınmasında fayda vardır.

İhbarname ve ihtarname gönderimlerini etkili kılmak, hukuki sürecin lehte sonuçlarından faydalanmak, haksız fiile karşı edinimler sağlamak isteyen kişiler, sinaneroglu.av.tr online uygulamasından başvurularını gerçekleştirebilirler.

Sinan Eroğlu Hukuk ve Danışmanlık hizmetleri, bildirimde bulunacak kişiler için hukuki açıdan bilgi ve belge taleplerini yerine getirirken, aynı zamanda da bu bildirimlerle haksızlığa uğrayan muhataplarına da hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti sağlar.

Hukuki başvuruda bulunan kişiler ayrıca bu bildirimler sonucunda oluşabilecek hukuki süreç içinde online başvurularını gerçekleştirerek, etkin bir sekilde dava sürecini devam ettirebilirler.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu