Genel

Diploma Denklik Belgesi Nedir?

Diploma Denklik Belgesi, yurt dışından lisans, yüksek lisans ve ön lisans eşitliği bulunan yeterlilik belgesi sahibi olan kimselerin Türkiye’de Yükseköğretim Kurumu tarafınca eşdeğerlilik ve yeterliliklerinin benimsendiği ve bunun onaylandığını gösteren belgeye verilen isimdir.

Başvuru aşaması her bir akademik derece için farklı süreçler halinde ilerleyen diploma denklik belgesi yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş bir kimse için, aynı diplomaya sahip olan yurt içerisindeki eşiti ile tüm aynı yasal haklara sahip olur.

Örnek olarak, Amerika’da bulunan Harward Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü diplomasına sahip olan kişi, Türkiye’de ODTÜ‘de Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuş olan bir kişi ile aynı yetki ve yasal haklara sahiptir.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta diploma denklik belgesi alırken sürecin doğru yönetilip yönetilmediği durumudur. Aksi taktirde YÖK‘ten bu belgenin alınması aylarca sürebilmektedir.

Yurt Dışı Diploma Denkliği Nedir?

Her üniversite mezunu kişinin son dönemlerde üniversiteye başlarken dikkat ettiği bir belge türü olan diploma denklik belgesi, yurtdışında alınan eğitimin, yurtiçindeki alınan eğitime denk olduğunu gösterir.

Böylelikle yabancı diploma denklik belgesi denkliği talep edilecek olan diplomanın Türkiye’de hangi düzey ve alan içerisinde geçerli olacağını ve tanınacağını gösterir. YÖK onaylı bir üniversite diplomasına sahip olan kişiler, resmiyette de üniversite mezunu statüsüne erişmiş anlamını taşır.

Erkekler için özellikle diploma denklik belgesi askeri görevini yerine getirirken kısa dönem erbaş yahut yedek subay olma imkanını da sunar. Tüm bunlara ek olarak kamu görevlisi olarak çalışmak isteyen kimseler için, üniversite diplomasının YÖK onaylı olması gerekir.

Her sene birçok öğrencinin gelişen teknoloji ile birlikte yenilenen Tıp, Diş Hekimliği, Mühendislik ve Mimarlık gibi daha birçok alanda daha iyi eğitim görebilmek adına yurt dışı hayali vardır.

Kulağa hoş gelen yurt dışı hayallerinin gerçekleşmesi için gereken en önemli adım da bu noktada diploma denklik belgesi olmaktadır. Yurt dışından alınan herhangi bir diploma Türkiye’de geçerliliği yok ise kullanılamaz.

Özellikle bir Yükseköğretim Kurumu’nun YÖK tarafından tanınması bu diplomaların Türkiye’de kullanılması için yeterli olmazken YÖK tarafından tanınmış olan okulun öğretim programının, ders saatinin ve ders işleyiş tekniklerinin de Türkiye’de ki eğitimler ile eş değer olduğunun ispatlanması gerekir.

Yurt Dışı Diploma Denkliği Nedir?

Yurt Dışı Diploma Denklik Davası

Yurt dışı diplomaları denklik ve tanıma prosedürü YÖK tarafından gerçekleştirilir. Anayasa maddelerince düzenlenen eğitim hakkı; kız ve erkek cinsiyet ayrımı yapılmaksızın her insanın sahip olduğu en temel haklardan bir tanesi olarak bilinir.

Yükseköğretim Kurumu, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan lisans, ön lisans ve yüksek lisans diplomalarının tanınması ve denklik işlemlerinin yürütülmesi adına Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma Ve Denklik Yönetmeliği’ni düzenlemiştir. Bu dava içerisinde YÖK tarafından kabul edilmeyen yurt dışı diploma denklik belgeleri için kişiler dava açabilme hakkına sahiptirler.

Tanıma ve Denklik İşlemlerinde Başvuru Usulü ve Aranacak Belgeler

Tanıma yahut denklik başvurusu, yetkili makamlar veya şahıslar tarafından düzenlenmiş olan vekaletnameye sahip kişiler tarafından Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenen usul, yöntem ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Tanıma ve diploma denklik belgesi işlemleri sırasında aranacak belgeler şöyledir;

 • Denkliği yahut tanıma talep edilen diploma yahut mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri ya da Türkiye Cumhuriyeti noterleri tarafından onaylı sureti.
 • Başvuru formu
 • Mezun olunan yükseköğretim kurumunun başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilmiş bir ders var ise, bu dersleri gösteren not çizelgesi aslı.
 • T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası bulunan kimlik fotokopisi, yabancılar için ise uyruğunda bulunulan ülke tarafından düzenlenen kimlik belgesi.
 • Yükseköğrenim süresi içerisinde alınmış olunan tüm derslerin saatlerini ve notlarını gösteren not çizelgesinin aslı. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden alınan her diploma için diploma eki aslı.
 • Yüksek lisans diploma denklik belgesi başvuruları için ise, yüksek lisans tezinin biri basılı birisi elektronik ortamda olmak üzere iki adet örneği.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup ÖSS ile öğrenci alan yurtdışı yükseköğretim programlarından mezun olan kişiler için yükseköğretime başladıkları yıl ÖSS tarafından geçerli olan puan koşullarını sağladıklarını gösteren belge.
 • Bir önceki eğitim-öğretime ilişkin olarak alınan diploma ya da mezun belgesinin aslı veya bu diploma ya da mezun belgesinin alındığı kuruma dair belge.
 • Yabancı uyruklu öğrencilerin lisans, ön lisans ve yüksek lisans diplomasına mezuniyet tanıma belgesi ve diploma denklik belgesi başvurusuna bulunmalarını gerekçesini gösteren beyan.
 • Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinden yükseköğrenim süresince kullandıkları pasaportların asılları yahut giriş-çıkış tarihlerinin yer aldığı belge.
 • Yükseköğretime başlanan yıl alınmış olan hazırlık eğitimini aldıklarına ve bu eğitimi başarıyla bitirdiklerine dair belge.

Temin edilerek bu belgeler ile tanıma ve diploma denklik belgesi için başvurulması gerekir.

Danışmanlık hizmeti almak için hemen avukata sor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Denklik Başvurusu Reddolan Kişi Dava Açabilir Mi?

Denklik başvurusuna başvurmuş ancak red almış olan kişi, reddolan işlemin kendisine bildirilmesinden itibaren geçen 60 gün içerisinde İdare Mahkemeleri’nde denklik başvurusunun reddine ilişkin olarak iptal davası açabilir. İptal davasının kazanılması ile denklik durumu tekrar değerlendirilmeye alınan kişiler istedikleri denklik belgesine kavuşabilir.

Denklik Başvurusu Reddolan Kişi Dava Açabilir Mi?

Denklik Başvuru Reddi Davası Kime Açılır?

Denklik başvuru reddi davası açan kimse diploma denklik belgesi alabilmek adına mahkemeye başvurabilir. Denklik başvuru reddi davasında ise davalı olan taraf Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olur. İşlemin reddine karar veren kurum YÖK’un olmasından dolayı davanın YÖK’e karşı açılması mecburidir. YÖK’e açılan bu dava kazanıldığında yeniden değerlendirilmeye sunulan denklik durumu mahkemece değerlendirilir.

Denklik Başvuru Reddi Davasında Yetkili Mahkeme

Bu dava esnasında yetkili mahkeme idari yargılama usulünce, idari işlemin reddine onay veren idari birimin bulunduğu yer mahkemesi olmaktadır.

Danıştay’ın Bu Konudaki Güncel Emsal Kararları

Yurtdışından alınan diploma denklik belgesi onayının verilmediği davada emsal kararı veren Danıştay, denklik verilmesinin yetkili kurumu olan Yükseköğretim Kurulu’nun bir hukuk devleti ve ahde vefa gereğince bu sözleşme tarafından çizilen çerçeve etrafında değerlendirilmesi gerektiğine karar vermiştir.

Diploma Denkliği İçin Ne Gerekiyor?

Başvuru aşamasına karar verdikten sonra diploma denklik belgesi almak adına gereken işlemler ilgili makamlara başvurulması ile gerçekleşir. Başvuru yapılacak olan resmi daire ise Yüksek Öğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’dır.

Elden yahut posta yöntemi ile de başvuru işlemleri gerekli belgelerin tamamlanması ile yapılabilir. Kişinin denklik biriminin bulunduğu internet sitesini inceleyerek buradaki resmi dilekçeyi doldurması gerekir. Bu dilekçenin doldurulmasının ardından kurumun belirlemiş olduğu hizmet bedelinin de ödenmesi söz konusudur.

Denklik Gösterir Belgesi Nereden Alınır?

Başvuruyu tamamladıktan sonra yapılan adımlar doğru ise ve yapılan ön incelemeler sırasında diplomanın doğruluğu teyit edildiyse bu işlem resmi kurumlardaki kişiler tarafından yurt dışındaki temsilciler ile iletişim kurularak alınabilir. Yine ülkemizde e-Devlet üzerinden de bu işlem gerçekleştirilebilmektedir.

Diploma Denkliği Nasıl Öğrenilir?

Yükseköğretim Kurulu, diploma denklik belgesi başvuru durumları hakkında bilgi almak isteyen kişiler için ”Diploma Denklik Başvurusu Sorgulama” hizmetini oluşturdu. Bu sistemi etkin olarak kullanmak isteyen kişilerin öncelikle e-Devlet kapısı üzerinden hesaplarına giriş yapmaları gerekir. Hemen ardından ise arama bölümü kısmından ”Denklik Başvurusu Sorgulama” yazılarak bu hizmete kolayca ulaşabilmek mümkündür.

Yabancılar İçin Diploma Denklik Belgesi Nasıl Alınır?

Özellikle son dönemlerde diploma denklik belgesi nasıl alınır sorusunun cevabı öğrenciler tarafından çok merak edilir durumdadır. Bu sebeple araştırmalarını bu noktada yoğunlaştıran öğrenciler yurt dışında okumak ve Türkiye’ye dönmek durumunda kaldıklarında burada da diplomalarının geçerli olması adına sık sık araştırma yapmaktadır. Aynı durum yabancı uyruklu öğrenciler için de geçerli olmaktadır.

Yine yabancılar için diploma denklik belgesi nasıl alınır bu anlamda yabancı öğrenciler için de merak edilen sorulardan bir tanesidir. YÖK’e yapılan başvurular neticesinde istenilen belgelerin hazırlanması ve sunulması ile yabancı diploma denklik belgesi alınabilir. Bu belge ile istenilen her ülkede sorunsuzca meslek icra etmek mümkün olur.

Sonuç

Türkiye dışında yurt dışında da oldukça popüler olan diploma denklik belgesi, öğrenciler tarafından yapılan başvurular sonucu YÖK tarafından değerlendiriliyor. Türkiye dışında yabancı ülkede de özellikle Almanya diploma denklik belgesine başvurular yapılırken, yine diğer ülkelerden daha fazla diploma denkliği alınmak istenilen ülke olarak kanada diploma denklik belgesi almak adına başvuru yapılan ülkelerden birisidir. Denklik belgesi reddi davası ise, yine idari birimin yer aldığı mahkemelerde görülmektedir. Red davasının açılabilmesi için davalının YÖK adına bir dava açması gerekir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Good day I am so thrilled I found your blog page, I really found you by accident, while I was looking on Google for something else, Anyways
  I am here now and would just like to say thank you
  for a fantastic post and a all round exciting blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to read through it all at the moment
  but I have bookmarked it and also added your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the fantastic job.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu