Genel

Arabuluculukta Tarafların Hakları Ve Sorumlulukları

Hukuk uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Yönetmeliği’nde, arabulucuların hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir. Arabulucu unvanına sahip olanlar, kanunun belirlemiş olduğu yetkileri kullanarak hizmetlerini sunabiliyor. Yapılan kanuni düzenlemeye göre arabulucu siciline kayıtlı olan kişiler süreci bizzat yürütür ve işlemlerin yürütülmesi için üçüncü bir kişiyi görevlendiremezler.

Arabulucular, kendilerine bildirim yapıldıktan sonra süreci başlatır ve yapılacak işlemlerle ilgili tarafları bilgilendirir ve arabulucu unvanını gösterir. Uyuşmazlık konusu alanına göre arabulucu seçimi yapılır. Her arabulucu, meslek ilkelerine göre davranmak zorundadır.

Uyuşmazlık çözüm sürecinde hem arabulucunun hem de tarafların belirli hak ve sorumlulukları vardır. Arabulucu ilk görüşmede taraflara bu sorumluluklar hakkında bilgi vererek sürecin etik ilkelerine göre yürütülmesini sağlamaya başlar.

Arabuluculukta Tarafların Hakları Nelerdir?

Aralarındaki uyuşmazlığın dava öncesinde çözüme kavuşturulmasını isteyen tarafların sosyal statülerine ve ekonomik durularına bakılmaksızın eşit haklara sahip olduklarını bilmeleri gerekiyor. Arabuluculuk faaliyetlerinde her iki tarafta eşitlik ilkesinden faydalanır ve eşitlik gözetilerek işlemlerin yapılmasını talep eder.

Arabulucunun hakları arasında, sunulan hizmetler karşılığında ücret istemi hakkına sahiptir. Doğru karar verebilmek için tarafların her birisi ile ayrı ayrı görüşme yapabilir ve iletişim hakkını kullanabilir.

Tarafsız davranma ve bağımsız hizmet sunma hakkı vardır ve bu etik ilkeler arasında da yer alır. Arabulucular, tarafları süreç hakkında aydınlatma hakkını kullanarak tarafların bilgilendirilmesini sağlar. Arabulucu tüm haklarını kullanırken, mesleği ile ilgili reklam yapamaz ve reklam yasağına uymak zorundadır.

Arabuluculukta Tarafların Sorumlulukları Nelerdir?

Arabuluculuk faaliyetlerinde tarafların sorumluluklarının neler olduğu yönetmelikle belirlenmiştir. Etik ilkeleri, tarafların sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor.

Arabuluculukta tarafların sorumlulukları şunlardır:

  • Eşitliğin gözetilmesi,
  • Gizliliğe dikkat edilmesi,
  • Menfaat ilişkisi ya da çıkar çatışması olmaması,
  • Taraflar hakkında elde edilen bilgi ve belgelerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması,

Bunlar etik ilkeleri olarak belirleniyor ve arabulucu dahil tüm tarafların sorumlulukları arasında yer alıyor. Arabulucu, taraflarla yaptığı tüm görüşmeleri gizli tutmakla sorumludur. En büyük sorumluluğu, tarafsız olması ve önyargı olmadan eşit davranmasıdır.

Taraflar, yapılan toplantılarda, karşı taraf hakkında elde ettiği bilgileri başkalarıyla paylaşmama sorumluluğuna sahiptir. Arabulucu, çeşitli nedenlerle tarafsızlık özelliğini kaybettiğinde, hangi aşamada olursa olsun arabulucu görevinden çekilme sorumluluğunu göstermelidir.

Tarafların Arabuluculuğa İlişkin Bilgi Edinme Hakkı

Arabuluculuk faaliyetlerini sunan kişiler, sadece arabulucu hizmetleri hakkında, mesleki bilgilerine dayanarak taraflara bilgi verebilir. Tarafların bilgi edinme hakkı vardır ve arabulucu başvuru işlemleri öncesinde ya da uzlaşma süreci aşamalarında, konu ile ilgili her türlü bilgi edinme talebinde bulunabilir.

Arabulucular, tarafların talepleri doğrultusunda sadece arabulucu hizmetleri ile bağdaşan konularda bilgi paylaşımları yapabilir. Bilgi edinmek için tüm taraflar her türlü araştırmayı özgürce yapabilir.

Arabulucular, uyuşmazlık konusu ile ilgili gizlilik kurallarına uyarak bilgi toplayabilir ve çözüme katkı sunması açısından edindiği bilgileri taraflarla paylaşabilir. Tarafların bilgi edinme hakları hiçbir şekilde kısıtlanamaz ve konu ile sınırlı kalmak şartıyla doğru bilgilendirmeler yapılır.

Tarafların Arabuluculuk Sürecinde Kendilerini Temsil Etme Hakkı

Arabuluculuk faaliyetlerinde en az üç kişinin katılımı gerekiyor. Bunlardan birisi arabulucu diğer ikisi taraflardır. Uyuşmazlık konusuna göre taraf sayısı ikiden fazla olabiliyor. Arabuluculuk çalışma süreci boyunca taraflar, kendilerini temsil etme hakkını bizzat ya da vekilleri aracılığıyla kullanabiliyor.

Arabulucu her toplantıda bizzat bulunmak zorundadır. Her taraf, süreci şahsen takip edebildiği ve görüşmelere katılabildiği gibi vekalet vermiş olduğu avukatının da takip ve kendisini temsil etmesini isteyebilir. Temsil yetkisini avukatı ile kullanmak isteyenler, vekalet verirken, uyuşmazlık çözümü hususları özellikle belirtilmelidir.

Arabulucu tarafından yapılan toplantılara, özel yetki tanımlaması yapılarak vekalet verilen avukatlar, müvekkilinin temsil hakkını kullanır. Uyuşmazlık çözümlerinin kısa sürede sonuçlanabilmesi için tarafların temsil haklarını bizzat kullanmaları ve görüşmelerde katılmaları önemli kabul ediliyor.

Tarafların Arabuluculuk Sürecinde Kendilerini Temsil Etme Hakkı

Arabuluculukta Tarafların Gizlilik İlkesine Uyma Sorumluluğu

Arabuluculukta gizlilik ilkesi, kişisel hak ve özgürlüklerin korunması açısından önemlidir. Arabulucu, çözüm için kendisine sunulan her türlü bilgi ve belgeyi, her zaman gizli tutmakla sorumludur. Taraflarda, arabuluculuk işlemleri ile ilgili karşı taraf hakkında elde ettikleri her türlü bilginin gizliliğinden sorumludur.

Arabulucu ile taraflar özel görüşmelerle bir araya gelebilir ve süreçle ilgili bilgi paylaşımlarında bulunabilir. Arabulucu, taraflardan birisinden edindiği bilgiyi diğer tarafa farklı şekillerde aktarmamalıdır. Uyuşmazlık çözümü için başvuru yapıldığında, tarafların kimlik ve bazı özel bilgileri taraflar arasında paylaşılabiliyor. Tüm taraflar, gizlilik ilkesine uygun davranma sorumluluğuna sahiptir ve tüm bilgiler gizli tutulmalıdır.

Tarafların Arabuluculuk Sürecinde Gönüllülük İlkesi

Arabuluculuk sürecindeki gönüllülük ilkesi, tarafların kendi iradeleri ile başvuru yapabileceklerini gösteriyor. Gönüllülük ilkesi sayesinde, tüm taraflar, uyuşmazlık çözüm aşamalarında arabulucuya başvurma, süreci devam ettirme ve yapılan görüşmelerle anlaşmaya varma hakkı kullanılır.

Özgür irade kullanıldığı için taraf olan kişiler, istedikleri zaman arabulucuya başvurabilir ya da devam eden süreçlerde işlemlerin anlaşma olmadan sonuçlandırılmasını isteyebilir. Arabulucunun katkısı ile aralarında anlaşan taraflar, anlaşma tutanağını birlikte düzenleyerek, işlemleri gönüllü olarak sonuçlandırabilirler. Gönüllülük ilkesi, tarafların özgür iradeleri ile hareket etmelerini ve karar vermelerini sağlar.

Arabuluculukta Tarafların Mutabakatın Şartlarına Uyma Sorumluluğu

Arabuluculuk hizmetleri için başvuru yapıldığında, arabulucu ilk toplantısını tüm tarafların katılımı ile yapar. Yapılan toplantıda, süreç hakkında bilgilendirme yapılır ve sürecin nasıl işleyeceği tutanak altına alınır. Taraflar oluşturulan mutabakat şartlarına uyma sorumluluğunu yerine getirmek zorundadır.

Mutabakat şartlarına uyulmadığı zaman arabulucu süreci sonlandırabilir ve konunun dava aşamasının başlamasını sağlar. Mutabakat şartları, arabuluculukta sürecin eşit ve adaletli yürütülmesini sağlayan etik ilkeleri ön plana çıkar. Bu etik ilkeler, tarafların eşit şartlara sahip olmasını, gizlilik kurallarına uymalarını ve kendilerini en iyi şekilde temsil etme hakkını kullanmalarını sağlar.

Tarafların Arabuluculuk Sürecinde Öneri Ve Tartışma Hakkı

Arabuluculuk faaliyetlerinde, arabulucu yaptığı araştırmalara ve mesleki bilgilerine göre taraflara, çözüm odaklı çeşitli önerilerde bulunma hakkına sahiptir. Dava öncesi sorun çözüm aşaması olarak kabul edilen arabuluculukta taraflar, karşı tarafında haklarını gözeterek çeşitli önerilerde bulunabilir.

Taraflar, kendi aralarında konuyu etik kuraları çerçevesinde tartışma hakkına sahiptir. Arabulucu, bu tartışmada tarafsız ve önyargısız davranarak tarafların çözüme kavuşmalarını sağlamaya çalışılır. Taraflar, süreç devam ederken, sunacakları önerilerin ve yapacakları tartışmaların, sadece arabuluculuğun konusu ile ilgili olmasına dikkat etmelidir. Arabulucu, farklı konularda tartışmaların yapılmasına izin vermez.

Sonuç

Arabulucu işlemlerinde, toplantıya katılan tüm tarafların konumlarına göre hak ve sorumlulukları vardır. Arabulucunun hak ve yükümlülükleri, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Yönetmeliği tarafından belirlenmiştir. Tarafları bilgilendirme, karşılıklı dinleme, çözüm önerilerinde bulunma ve ücret isteme hakkına sahiptir.

Sorumlulukları ise eşit davranma, tarafsız olma, gizlilik ilkelerine uyma şeklinde sıralanabiliyor. Arabulucu seçimi ve başlatılan süreçte tarafların haklarının ve sorumluluklarının neler olduğunu öğrenmek için sinaneroglu.av.tr’den her türlü bilgiyi öğrenebilirsiniz.

Taraflar arasında yaşanan hukuk uyuşmazlıkları, arabulucu hizmetleri ile çözülmesi için yapılan kanuni düzenlemeler, tarafların nasıl başvuru yapacaklarını ve süreç boyunca dikkat etmeleri gereken hususların neler olduğunu gösteriyor.

Birçok uyuşmazlık konusunun davaya dönüşmeden çözülmesi ve tarafların yaşadıkları mağduriyetlerin kısa sürede çözülmesi için arabuluculuğun kullanılması öneriliyor. Taraflar, gönüllülük ilkesine göre istedikleri zaman arabulucu başvuru işlemlerini yapabiliyor.

Arabulucu başvurusu yapıldığında, arabulucu karşı tarafa davetiye gönderir ve taraflarla birlikte toplantı yaparak çözüm sürecini başlatır. Tarafların, hukuki hak ve sorumlulukları tam bilmeyeceği için arabulucu, tüm taraflara bilgilendirme yapar. Süreç başladığında da taraflar, temsil, öneri, tartışma, bilgi ve belge sunma gibi haklarını kullanırlar.

Bu işlemler yapılırken, gizlilik ilkesi sorumluluklarının da bulunduğunu bilirler. Taraflara tanınan hak ve sorumluluklar, sürecin başarılı ve eşit şartlarda sunulmasını sağlayacaktır. sinaneroglu.av.tr sitesini ziyaret ederek her türlü bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Arabuluculukta Anlaşılırsa Ücreti Kim Öder?

Arabuluculuk ücretleri, taraflara eşit olarak yükleniyor. Anlaşma olduğunda belirlene ücret miktarı eşit olarak paylaştırılır ve her iki taraf kendi payına düşeni öder. Anlaşma olmadığı zaman dava sürece başlar ve arabulucu ücretini Bakanlık ödediği için yargılama gideri olarak dosyaya eklenir.

Arabulucu Da Nelere Dikkat Edilmeli?

Arabuluculuk faaliyetlerinde, taraflar arabulucu seçme hakkını kullanır. Arabulucuda. tarafsız olmasına, taraflardan herhangi birisi ile menfaat ilişkisinin bulunmamasına, mesleki bilgi ve deneyimine dikkat edilmelidir.

Arabulucu Da Anlaşma Olursa Ne Olur?

Arabuluculuk tarafların dava öncesi anlaşmaya varmalarını sağlamak için sunulan bir hizmettir. Taraflar yapılan görüşmeler sonunda anlaşmaya varırsa, aralarında vardıkları mutabakatı tutanak altına alır ve karşılıklı haklarını birbirinden alırlar. Anlaşma olduğunda, sorun çözülmüş olur ve taraflarca herhangi bir dava açılmaz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu