Makaleler

Arabuluculukta Gizlilik İlkesi ve Önemi Nedir?

Arabuluculuk sürecinde, taraflar arasında yaşanan hukuki uyuşmazlıkların, karşılıklı anlaşma yoluyla dava konusu oluşmadan çözülmesine çalışılır. Yaşanan her türlü hukuki uyuşmazlık konuları ile ilgili arabuluculuktan faydalanılabiliyor.

Gizlilik ilkesi, hem arabulucunun hem de tarafların dikkat etmeleri gereken etik ilkelerinden birisidir. Taraflara ait bilgiler ile uyuşmazlığın çözümü için toplanan bilgi ve belgeler, hem taraflar hem de arabulucu tarafından gizli tutulmalıdır.

Gizlilik ilkesinin önemi, kişisel verilerin korunması kanununa göre işlemlerin yapılmasını ve bilgi güvenliğinin alınmasını sağlar. Arabuluculukla ilgili yayınlanan kanun yönetmeliğinin 4. maddesi, gizlilik ilkesi ile ilgilidir. Taraflar, aksi kararlaştırılmadıkça süreç boyunca elde edilen tüm belge, bilgi ve diğer kayıtlarla ilgili gizlilik ilkesine uymakla yükümlüdür.

Arabuluculukta Gizlilik İlkesi Nedir?

Arabuluculuk kanunu 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’dur ve Resmi Gazetede 22/06/2012 tarihinde yayınlanmıştır. Arabuluculuk gizlilik ilkesi, kanunun, ikinci bölümü olan “arabuluculuğa ilişkin temel ilkeler” bölümünde, gizlilik başlığı altında sunuluyor.

Kanunun 4. Maddesine olan gizlilik ilkesine göre, aksi kararlaştırılmadıkça hem taraflar hem de arabulucu, yapılan görüşmeleri, elde edilen bilgi ve belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür. Hukuki uyuşmazlıkların çözümü için arabulucu her iki tarafında kendisine sunduğu belgeleri, üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmamalıdır.

Uyuşmazlık konusu ve taraflara ait kişisel herhangi bir bilgi paylaşılamaz. Gizlilik ilkesine süreç tamamlansa da uyulur. Bu tarafların kişilik haklarının korunması için önemlidir. Uyuşmazlık çözümü görüşmelerine, taraflar ya da vekilleri katılabiliyor.

Arabulucu ve tarafların katılacağı görüşmeler olduğu için görüşmelere en az 3 kişi katılıyor. Gizlilik ilkesi, görüşme başında ve sonunda katılımcılara hatırlatılır, görüşme tutanağında da tüm bilgilerin gizli tutulacağı hükmüne yer verilir.

Arabuluculukta Gizlilik İlkesi Nedir

Arabuluculukta Gizlilik İlkesinin Önemi Ve Amaçları

Dava açma işlemine gerek kalmadan tarafların kendi aralarında anlaşarak sorunu çözmesi için uygulanan teknik, arabuluculuk yöntemidir. Arabuluculukta taraflara eşit yaklaşılması ve tarafsız bir şekilde çözümler sunulabilmesi için etik ilkeleri belirlenmiştir.

Gizlilik ilkesi, görüşmelere katılan herkes için uyulması zorunlu olan ilkelerden birisidir. Gizlilik ilkesinin önemi, kişisel verilerin korunması gerektiğini gösteriyor. Arabuluculuk gizlilik şartı arabulucu ve taraflar için bağlayıcıdır ve taraflara ait yükümlülüktür.

Gizliliğin amacı, aralarında çekişme bulunan tarafların, birbirlerine ait bazı bilgileri, üçüncü şahıslarla paylaşmasını ve kişisel hakların ihlali sonuçlarının oluşmamasını sağlamaktır.

Arabuluculuk Sürecinde Gizlilik İlkesi Nasıl Uygulanır?

Arabuluculuk hizmetlerinde, taraflar bir araya getirilerek görüşmeler yapıldığında, yapılan görüşme ve etik ilkelerine göre toplantı tutanağı düzenlenir. Uyuşmazlığın çözümü için kendi iradeleri ile başvuruda bulan taraflar, arabulucunun daveti ile bir araya gelir.

Görüşmeye, arabulucu ve uyuşmazlık konusunun tarafları katılır. Gizlilik ilkesi, ilgili yönetmeliğe göre belirlenmiştir ve taraflara ilke içerikleri hatırlatılır ve tutanak ile kayıt altına alınarak uygulanmaya başlanır.

Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu gizlilik gibi tüm etik ilkeleri ile tarafların kişisel haklarının korunmasını sağlar. Gizlilik ilkesi, her iki tarafında ortak rızası ile bertaraf edilebiliyor. Tarafların rızası olmadan gizlilik ilkesi ihlal edilemez ve bilgiler, görüşmeye katılan kişiler haricindeki kişilerle paylaşılamaz.

Arabuluculuk Sürecinde Gizlilik İlkesinin Koruduğu Bilgiler Nelerdir?

Arabuluculuk etik ilkeleri çerçevesinde tarafların haklarının korunmasını ve arabulucunun eşit yaklaşım sergilemesini sağlar. Gizlilik ilkesi ile taraflar, tüm hak ve yükümlülüklerini yerine getirirler.

Güvenin korunması ilkesi taraflar hakkında elde edilen bilgi ve belgelerin gizli tutulmasını sağlar. Gizlilik ilkesinin koruduğu belgeler arasında, taraflara ait kişisel kimlik bilgileri, uyuşmazlık konusu, bu konuya ait toplanabilen her türlü belge ve farklı kayıt içerikleri yer alıyor.

Gizliliği korunmayan belgeler, kişisel hakların ihlaline ve çeşitli cezai dava konularına neden olabilecektir. Bunun için arabulucu, kanunun belirlediği gizlilik ilkeleri ve gizli kalması gereken bilgiler hakkında tarafları bilgilendirme yapar.

Arabuluculukta Gizlilik İlkesine Uygun Davranmanın Yolları

Arabuluculuk hizmetlerinde gizlilik ilkesine uygun davranma, yapılan görüşme hakkında farklı kişilerle bilgi paylaşımı yapılmaması şeklinde sağlanabilecektir. Uygun davranma yöntemi, yapılan toplantı ve görüşmeler dışında uyuşmazlık konusu hakkında ilgisiz kişilere bilgi vermemektir. Bunun sağlanabilmesi için yönetmelikle, gizlilik ilkesi hükme bağlanmıştır.

Gizlilik ihlali yapanlar, karşı tarafın başvurusu ile cezai işlemlerle karşılaşabilecektir. Tarafların gizlilik ilkesine uymasını sağlamak için arabulucu her görüşme sonunda tutanak tutar ve elde edilen bilgilerin gizli kalması gerektiğini tutanakta belirtir. Taraflar tutanak sayesinde gizlilik ilkesine uymaları gerektiğini öğrenir ve dikkat ederler.

Arabuluculukta Gizlilik İlkesi ve Mahkemelerin İşleyişi

Arabuluculuk taraflar arasında, arabulucu tarafından yapılan gizli görüşme şeklinde yapılır. Mahkemelerde yapılan yargılamalarda, tüm bilgi ve belgeler aleni olarak ortaya konulur. Taraflar, aralarındaki uyuşmazlığın gizli kalmasını ve gizlilik ilkesi dahilinde çözülmesini istediklerinde arabulucuya yönlendirilirler.

Arabulucu tarafından yapılacak çalışmalar ve tarafların görüşmesi ile çözülemeyen uyuşmazlıklar, tarafların başvurusu ile mahkeme yargılaması ile çözülmeye çalışılır. Adalet Bakanlığı arabuluculuğun ücretini belirler ve taraflar arasında anlaşma olmadığı zaman arabulucuya ücretinin ödenmesini sağlar. Mahkeme aşamasında Bakanlığın belirlediği ve ödediği bu ücret yargılama gideri olarak yansıtılır ve dava sonucunda taraflardan alınır.

Arabuluculukta Gizlilik İlkesi ve Hukuki Sonuçları

Bilgi ve belgelerin gizliliği, her hukuki durum için yönetmeliklerle belirlenmiştir. Arabuluculuk sürecinde gizlilik ilkesi, tüm taraflar için geçerlidir ve görüşmeye katılan herkesin uyması gerekiyor. Gizlilik ilkesine uygun davranıldığında ve üçüncü şahıslarla bilgi paylaşımı yapılmadığında, herhangi bir hukuki sonuç oluşmayacaktır.

Gizlilik ilkesi ihlali durumları çeşitli hukuki sonuçlar doğurabiliyor. Taraflar en az iki kişi olabiliyor ve uyuşmazlık konusuna, olaya taraf olan kişi sayısına göre artabiliyor. Arabulucu tarafında çözüm amaçlı yapılan ve tüm tarafların katıldığı görüşmelerde, ortaya konulan belgeler, yapılan konuşmalar gizlilik ilkesine göre hukuki sonuç oluşturmayacak şekilde gizli tutuluyor.

Arabuluculukta Gizlilik İlkesi ve Hukuki Sonuçları

Arabuluculukta Gizlilik İlkesinin İhlali Ve Sonuçları

Arabuluculuk süreçlerinde, arabulucunun sunduğu öneriler, tarafların ortaya koydukları bilgi ve belgeler, yönetmeliğin gizlilik maddesi ilkelerine göre gizli tutulur. Gizliliğin ihlal edilmesi, karşı tarafın şeref ve onuruna, maddi ve manevi kişiliğine vereceği zarara göre hukuki sonuçlar doğurur.

Arabuluculukta gizliliğin ihlali daha çok kişisel verilerin korunması kapsamındaki suçlarla ilgili olacak ve kanundaki cezai karşılığına göre işlem yapılacaktır. Gizliliğin ihlali ve oluşturduğu sonuçlara göre Türk Ceza Kanunun maddelerine göre işlemler yapılır.

Arabuluculuk Son Tutanağı Gizlilik Kapsamında Mı?

Arabuluculuk ile ilgili tüm süreçlerde tutanaklar tutulur ve çeşitli belgeler, bilgiler toplanır. Taraflar arasında anlaşma olmadıkça ve aksi karar alınmadıkça, son tutanak ve tüm bilgi ve belgeler, kayıtlar, gizlilik ilkesine göre gizli tutulmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük görüşmeye katılan arabulucu ve taraflara aittir. Kanun yönetmeliğinin gizlilik ilkesinde nelerin kapsam içerisinde olduğu belirtilmiştir.

Arabuluculukta İcra Edilebilirlik Şerhi Ne Demek?

Arabuluculuk başvurularında tarafların anlaşabilmesi için davanın görüldüğü mahkeme tarafından talep edilen işlemlere icra edilebilirlik şerhi deniliyor. Uyuşmazlık çözümü için ilama eklenen şerh olarak tanımlanır. Bu tarafların mahkemeye, aramızda anlaşmak için arabulucuya başvurduk dediklerini gösteren belgedir ve sürecin takip edilmesini sağlar.

Sonuç

Arabuluculuk hizmetleri ve başvuru şartları hakkında bilgi almak, bilgi gizliliğine dikkat etmek için merak edilen her türlü soruyu sinaneroglu.av.tr’den öğrenebilirsiniz. Gizlilik ilkesi, taraflara ait her türlü bilginin gizli tutulmasını ve kişisel verilerin korunması kanununa uygun işlemlerin yapılmasını sağlar.

Taraflarca aksi bir karar alınmadıkça, yapılan görüşmelerde ortaya sunulan bilgi ve belgelere ait her türlü gizliliğe dikkat edilmesi hükmü geçerlidir. Gizlilik, çekişmeli olunan taraf hakkındaki öğrenilen bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmasını ve kişisel hakların ihlal edilmesini önleyecektir.

Bazı hukuk mahkemelerinde, davanın arabulucu vasıtasıyla çözüme kavuşturulacağı düşünülür ve taraflar yönlendirilir. Arabulucu kurumu yapılan başvurulara göre alanında yeterlilik bilgisine sahip arabulucuyu atar ve tarafların görüştürülmesini sağlar. Taraflar arasında yapılacak görüşmelerde, arabulucu hakem olarak yer alır ve herhangi bir taraf tutmaz.

Eşit yaklaşımla tarafların sorunlarının dava konusu olmadan çözülmesini sağlar. Tüm bunlar için en fazla üç haftalık süreç kullanılır ve arabulucu zaruri durumlarda en fazla bir hafta süre uzatabilir. Sürecin en başından konunun çözümü aşamasına ve sonuçlanmasına kadar gizlilik ilkesi eksiksiz uygulanır. Arabuluculukta gizlilik ilkesi, bilgi ve belgelere sahip olan herkesi kapsar.

Görüşmelere, arabulucu ve taraflar katıldığı için gizlilik ilkesine tüm katılımcılar uymak zorundadır. Gizlilik ilkesine uyulmadığı zaman oluşacak hukuki sonuçların neler olabileceği, kişisel hakların ihlali gibi tüm konular için detaylı bilgi edinmeyi sinaneroglu.av.tr’den istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Gizlilik ilkesi sayesinde her iki taraf, birbiri hakkında edindiği bilgileri paylaşmayacağını ve paylaştığı zaman Türk Ceza Kanununa göre yargılanabileceğini bilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu