Genel

Anlaşmalı Boşanma Davası ve Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların anlaşarak boşanma işlemlerini gerçekleştirmek istediği durumlarda kullanılan bir boşanma türüdür. Bu türe ait olan bir boşanma başvurusu yapmak için tarafların boşanma nedenleri, boşanmanın yürütülmesi ve sonucu hakkında mutabakat sağlaması gerekir.

Bu dava boşanma dilekçesi ile açılır. Başvuru dilekçesinde, tarafların boşanma nedenleri ve anlaştıkları sonuçlar açıkça belirtilmelidir. Bu tür boşanma işlemleri genellikle daha hızlı ve daha az yıpratıcı olması nedeniyle vatandaşlar tarafından tercih edilir.

Örnek olarak, bir çiftin bu dava için anlaşmalı boşanma dilekçesi şöyle olabilir. Sayın Mahkeme, biz John ve Jane Smith olarak mutabakatla boşanmak istiyoruz. Boşanma nedeni ise evlilikte var olan uyumsuzluktur. Üzerinde anlaşılan sonuçlar ise şunlardır: çocukların bakımı ve yetiştirilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Ev ve mülkler konusunda anlaşma sağlanmıştır. Ev John tarafından satılıyor ve para bölüşülüyor. Her iki taraf da boşanma sonrasında kendi adına para veya mülkler edinmeye devam edecektir. Başvurulan bu davanın hızlı ve adil bir şekilde yürütülmesini arz ederiz.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası için aranan şartlar, ülkenizde yürürlükte olan yasalar tarafından belirlenir.

Ancak genel olarak, anlaşmalı boşanma şartları şunlar olabilir:

  • Tarafların boşanma nedenleri hakkında mutabakat sağlaması gerekir. Bu nedenler; evlilikte uyumsuzluk, yıllar boyunca ayrı yaşama veya boşanma sebebi olarak kabul edilen başka bir neden olabilir.
  • Tarafların boşanmanın yürütülmesi ve sonuçları hakkında mutabakat sağlaması gerekir. Bu; çocukların bakımı, ev ve mülklerin paylaşımı, para ve diğer varlıkların bölüşümü gibi konuları içerebilir.
  • Tarafların eşit haklarını koruyan ve adil bir sonucu sağlamaya yönelik bir mutabakat sağlaması gerekir.

Anlaşmalı boşanma davası için tarafların avukatlarının hazırladıkları bir anlaşma metni sunmaları veya iki tarafın mutabakatının noter tarafından onaylandığı bir belge ibraz etmeleri gerekebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların evli olduğu yerde açılır. Bu, genellikle tarafların ikamet ettiği ülkenin yasalarına göre belirlenir. Örneğin, Türkiye’de boşanma davasının açılması için evli olduğunuz yer olarak Türkiye’de ikamet etmeniz gerekir. Ancak, tarafların ikamet ettiği ülkenin yasalarına göre, tarafların evli olduğu yerin farklı bir ülke olduğu durumlarda, dava açmak için o ülkede ikamet etmeniz gerekebilir.

Ayrıca, yabancı ülkelerde açılmış olan boşanma davalarının Türkiye’de geçerli olması için Türkiye’de yürürlükte olan yasalara göre belirlenen şartların sağlanması gerekir. Bu davaya bakan mahkemeler aile mahkemeleridir. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemesi bu davalara bakar.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların mutabakatı ile açılır ve anlaşmasız boşanmaya göre daha hızlı ve daha az stresli bir sürece tekabül eder.

Bu davanın açılması için şu adımlar izlenebilir:

  • Tarafların evlilik sorunları hakkında anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamaları gerekir.
  • Tarafların mutabakatını yansıtan bir anlaşma metninin taraflarca hazırlanması veya iki tarafın mutabakatının noter tarafından onaylandığı bir belgenin mahkemeye ibraz edilmesi gerekir.
  • Bu davanın açılması için bir dilekçe sunulur. Bu dilekçede, boşanma nedenleri, çocukların bakımı, ev ve mülklerin paylaşımı, para ve diğer varlıkların bölüşümü gibi konular yer alır.
  • Dilekçe ve anlaşma metni, mahkemeye sunulur.
  • Mahkeme, bu davanın kabul edilebilir olduğuna karar verebilir ve tarafların anlaşmalarını onaylayabilir.
  • Boşanma kararı, tarafların imzasına ve noter onayına sunulur.

Açılış işlemleri ülkeler arasında farklılıklar gösterebilir. Ülkemizde yürürlükte olan yasalara göre açılış işlemleri yapmak için danışmanlık alınması önerilir. Ayrıca, bu davanın açılması için avukatla görüşülmesinde fayda vardır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir Ve Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların boşanma sürecinde kararlaştırdıkları anlaşmaların yazılı hali olarak tanımlanabilir. Anlaşmadan kasıt ise üzerinde mutabakata varılan konulardır.

Bu protokol hazırlanırken tarafların haklarının korunmasına dikkat edilmelidir. Anlaşma metni, tarafların mutabakatını yansıtan bir metin olmalıdır. Bu metin, tarafların anlaştığı konuları ve kararlaştırdıkları çözümleri içermelidir. Ayrıca, boşanma sürecinde herhangi bir tarafın haksız bir avantaja sahip olmamasına dikkat edilmelidir. Tarafların anlaşmalarının yasalara ve mevzuata uygun olmasına da ihtimam gösterilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Unsurların Gerçekleşmemesi

Taraflarca hazırlanan protokol de yer alan unsurların gerçekleşmemesi durumunda, taraflar arasında anlaşma sağlanmamış sayılır. Bu durumda hâkim, tesis edeceği hükmü anlaşmalı boşanma hükümlerine göre değil, anlaşmasız boşanma hükümlerine göre tesis eder.

Hâkim, taraflar arasındaki tarafların arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için çaba sarf eder. Hâkim, tarafların anlaşması ve evliliği ayakta tutması konusunda tarafları teşvik eder. Her ne kadar taraflar anlaşmalı boşanma davası açsa ve aralarında sorunsuz bir şekilde anlaşsa dahi hâkim, tarafların mutlak suretle boşanmasına karar vermeyebilir. Hâkimin takdir hakkı her zaman vardır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Yargıtay Kararları

Yargıtay, anlaşmalı boşanma davası konusunda birçok karar vermiştir. Örneğin, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 30.11.2006 tarihli ve E.2006/10985 K.2006/13384 sayılı kararında, bu davada karar verilmesi için tarafların mutabakatının yeterli olması gerektiği kanısına varmıştır. Ayrıca, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 12.12.2011 tarihli ve E.2011/13585 K.2011/15250 sayılı kararında, bu davada tarafların anlaşmalarının yasalara ve mevzuata uygun olması gerektiği vurgulanmıştır.

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 30.06.2015 tarihli E.2015/6509 K.2015/7374 sayılı kararında, bu davada taraflar arasında çocuklarla ilgili anlaşma yapılması halinde, çocukların yaşam koşullarının sürdürülebilir olmasının sağlanmasının temel kriter olduğu ve çocukların görüşlerinin alınması gerektiği hususlarını belirtmiştir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Yargıtay Kararları

Anlaşmalı Boşanma Davasından Feragat Halinde Yeni Boşanma Davası Açılması

Anlaşmalı boşanma davası ile anlaşmasız boşanma davası aynı anda açılamaz. Sonraki dava derdest olur. Anlaşmalı davadan feragat halinde yeni bir boşanma davası açılabilir. Anlaşmalı davada anlaşma uygulanamadığı veya taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı durumlarda, yeni bir boşanma davası açılabilir. Bu durumda, taraflar arasındaki önceki anlaşmadan feragat edilir ve yeni bir boşanma davası açılır.

Anlaşmasız boşanma davası açarken dikkat edilmesi gerekli olan bazı hususlar vardır. Yeni bir boşanma davası açarken, boşanmanın sebepleri ile ilgili delillerin yeniden toplanması ve tarafların yeniden dinlenmesi gerekebilir. Ayrıca, anlaşma uygulanamadığı veya taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı durumların kanıtlanması gerekebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ve Mal Rejiminin Tasfiyesi

Anlaşmalı boşanma davası sürecinde, eşler arasında mal rejimi tasfiyesi konusunda da anlaşma sağlanabilir. Bu anlaşma, boşanma sonrası mal varlıklarının nasıl paylaşılacağını, hangi malın kimin elinde kalacağını veya satılacağını içerebilir. Mal rejimi tasfiyesi konusunda anlaşma sağlandığı takdirde, mahkeme bu anlaşmayı onaylar ve tasfiyenin uygulanmasını sağlar.

Ancak, mal rejimi tasfiyesi konusunda anlaşma sağlanamadığı durumlarda, mahkeme mal varlıklarının tasfiyesini kendi hukuki değerlendirmesi doğrultusunda yapabilir. Mahkeme, eşler arasında eşitliği sağlamak amacıyla, mal varlıklarının eşit olarak paylaşılmasını veya bir tarafın mal varlıklarının diğer tarafın mal varlıklarına oranla daha az olması durumunda, mal varlıklarının dengelenmesini sağlar.

Anlaşmalı Boşanmak İçin Nasıl Dilekçe Yazılır?

Anlaşmalı boşanma için dilekçe, eşlerin boşanma için ortak bir istekte bulunduğunu ve boşanma şartlarının yerine getirildiğini belirten bir belgedir. Dilekçede, eşlerin boşanma konusunda anlaştıklarını, boşanma sebeplerini, çocukların durumunu ve mal varlıklarının nasıl tasfiyesi gerektiğini yazmak gerekir. Dilekçede hem eşlerin hem de avukatların imzaları bulunmalıdır.

Sonuç

Bahsi geçen davanın adı her ne kadar anlaşmalı boşanma davası olsa da hem süreç içerisinde gerçekleştirilmesi gereken hukuki prosedürlerin fazlalığı hem hakimin boşanmama üzerine verebileceği takdir yetkisinin bulunması hem de boşanma sonrasında mal rejimi tasfiyesine hazırlığın uğraştırıcı bir süreç olması karmaşık bir sürecin varlığına işaret eder. Bu nedenle, hukuki yardım alınması ve boşanma avukatı tutulması zorunludur.

Sinan Eroğlu Hukuk ve Danışmalık, süreci tarafların lehine kolaylaştırıcı çözümlerle ilerletme beceresine sahiptir. Bu beceri ise yılları aşkın bir deneyimin doğan sonucu olarak oluşmuştur. Ayrıca, mevzuat bilgisi üst düzey, alanında uzman avukat kadrosuyla tek celse de süreci sorunsuz bir şekilde sonlandırma kabiliyetiyle donatılmıştır.

Sık Sorulan Sorular

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Verdikten Kaç Gün Sonra Mahkeme Olur?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi verildikten sonra mahkemenin duruşma tarihi genellikle 2-3 hafta içinde belli olur.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nereden Alınır?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, eşlerin avukatları tarafından hazırlanır ve mahkemeye sunulur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu