Genel

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu Nedir?

Ateşli silahlar ve bıçakların alımı, satımı ve bulundurulması 6136 sayılı Kanun’la düzenlenmiştir. 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçu nedir? Sorusuna cevap verilecek olursa, 6136 sayılı Kanun kapsamında kalan ateşli silahlar, bıçaklar diğer aletlerin, kanunda öngörülen ruhsat ve izin belgesi alınmadan, bulundurulması, taşınması, satılması ve satın alınması, 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçunu oluşturur.

Kanunun 13. ve 15 maddelerinde;

  • Ruhsatsız mermi ve silah bulundurmak.
  • Ruhsatsız mermi ve silah taşımak.
  • Ruhsatsız mermi ve silah satın almak.
  • Ruhsatsız silah ve diğer aletleri taşımak.
  • Kanun kapsamında kalan bıçak, aletler veya benzerlerini satmak, aracılık etmek, taşımak, satın almak veya bulundurmak.

6136 sayılı Kanun kapsamında suç sayılmıştır. Suçlu mermi ve silahları bireysel ihtiyaç için değil de, ticari amaçla satmak için temin etmiş, nakledilmesine aracılık etmiş veya ülkeye sokulmasına katkı sağlamışsa, kişi hakkında silah kaçakçılığı veya silah ticareti suçunun karşılığı olan hükümler uygulanır.

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Cezası Nedir?

Bir adet ruhsatsız silahın iş yerinde veya evde bulundurulması durumunda, 1 yıldan 2 yılı kadar hapis cezası ve 25 ile 100 gün arasında adli para cezası ile cezalandırılır. Silahın dürbünlü ve tam otomatik mermi atabilen özelliklere sahip olması durumunda, 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Ayrıca 500 günden 5000 güne kadar adli para cezası öngörülür. Silahın ruhsat tarihinin süresi gelmesine rağmen yenilenmemesi, bulundurma ruhsatlı olmasına rağmen, şartlarını yerine getirmeden taşınması aynı kanun kapsamında cezalandırılır.

Kanuna göre;

  • 50 mermiye kadar olan ruhsatsız mermi bulundurması durumunda, fail 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası, 5 günden 100 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
  • 51 ile 250 adet ruhsatsız mermi bulundurulması veya satın alınması durumunda, 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca 25 günden 100 güne kadar adli para cezası verilir.
  • 251 ile 5000 arası ruhsatsız mermi bulundurulması veya satın alınması durumunda faile, 1 yıldan 3 yılı kadar hapis cezası verilir. Ayrıca 30 günden 100 güne kadar adli para cezası hükmü verilir.
  • 5001’den daha fazla miktarda ruhsatsız mermi bulundurmak ve satın almak suçunda faile, 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilir. Ayrıca 500 güne kadar adli para cezasına hükmedilir.

Bu kapsamda elde edilen silahın niteliği ve failin durumu cezanın belirlenmesinde önem arz eder.

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Cezası Nedir?

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçunda Yargılama Süreci

6136 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri gereğince yarılama sürecinin başlaması için, soruşturma kapsamında tüm delillerin ortaya konulması gerekir. Ateşli silahların ve mermilerin atış kabiliyetinin değerlendirilmesi için polis veya jandarma kriminal laboratuvarında gerekli incelemenin yapılarak, bu hususta düzenlenen kriminal raporunun dosya kapsamına alınması gerekir.

Bu durum ateşli silahın daha önce herhangi bir suçta kullanılıp, kullanılmadığının tespitine ortaya koyar. Ruhsatsız silahın ve mermilerin nasıl elde edildiği de bu kapsamda önem arz eder. Satışın yapan kişi ve satın alan kişinin tespiti durumunda, suçun kapsamına göre aynı ceza öngörülür.

Suçun birden fazla işlenmesi cezayı ağırlaştıran sebeplerdendir. Suç teşkil eden ateşli silah ve mermilerin herhangi bir suçta kullanılmış olması durumunda faile, Türk Ceza Kanun’unun ilgili maddesi hükümleri uygulanır.

6136 Sayılı Kanun Taşınması Yasak Olan Bıçak Ve Aletler

6136 sayılı Kanun’un 15 maddesine göre topuzlu kamçı, şişli baston, sustalı çakı, kılıç, kasatura, sivri uçlu oluklu bıçaklar, süngü, boğma teli veya zinciri ve saldırı amaçlı imla edilmiş diğer aletler suç kapsamına alınmıştır. Bu tür aletleri, almak, satmak, ticaretini yapmak, alımına veya satımına aracılık etmek kanunun 4. maddesi gereğince cezalandırılır.

Bu tür aletlerin herhangi bir suçta kullanılmasına gerek duyulmaksızın, tespiti durumunda cezalandırılır. Bu tür aletlerin sayısı ve vahim nitelikte olmaları cezayı ağırlaştırılan sebepler arasında sayılmıştır. Bu tür aletlerin bir sanatın icrası amacı ile yapılması ve bulundurulması suç sayılmazken, amacı dışında bulundurulması, taşınması ve imalatı suç kapsamına alınmıştır.

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçlarında Zamanaşımı

6136 sayılı Kanuna muhalefet suçu, özelliği bakımından takibi şikayete bağlı suçlardan değildir. Kolluk veya doğrudan Cumhuriyet savcısına yapılan ihbarın soruşturma kapsamında araştırılması ve gerçeğin ortaya konulması gerekir. Bunun için herhangi bir şikayete gerek yoktur. Bu nedenle 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçunda şikayet zamanaşımı süresi bulunmaz. Bunun yanında fail açısından 8 yıllık zamanaşımı süresi işletilir.

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçlarında Uzlaşma

Uzlaşma hükümleri, suç isnadı yapılan ile suçun mağduru arasında iletişimin kurularak, mağdurun zararlarının tatminine yönelik gerçekleştirilen uygulamadır. 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçu resen soruşturma kapsamına alınan suçlardandır. Olayın mağduru olmadığı için, uzlaşma hükümleri uygulanmaz.

Ancak suç şüphelisi aynı zamanda, suç aletini Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen herhangi bir suçta kullanmış ve bu şekilde mağduriyet oluşturmuşsa, bu durumda uzlaşma hükümleri kurulabilir. Ancak bu durum 6136 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmez. Şahsa öngörülen hükümler aynen uygulanır.

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçlarında Uzlaşma

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçunda Görevli Mahkeme Hangisidir?

6136 sayılı Kanuna muhalefet suçunun tek başına işlenmiş olması durumda görevli mahkeme, suçun işlendiği yer asliye ceza mahkemesinin görev alanına girer. Suçun ağır ceza gerektiren bir suçta kullanılmış olması durumunda, işlenen suçla ilgili ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan dava ağır ceza mahkemesinde dava görülür.

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçlarında Şikayet Süresi

6136 sayılı Kanuna muhalefet suçu, takibi şikayet bağlı suçlardan değildir. Bu nedenle suçla ilgili ihbar alan kolluk, Cumhuriyet savcısının talimatı ile derhal soruşturmaya başlayarak, suçun delillerini ortaya koyar.

Sonuç

6136 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilen silahlar ve diğer aletler ruhsatlandırılan ve ruhsatlandırılmayan silahlar olarak iki ana grupta değerlendirilir. Ruhsatlandırılan silahları taşıyan kişilerin, ruhsatın gereklerini yerine getirmeleri, zamanında ruhsat yenilemesinin yaptırılması gerekir. Aksi durumda kanun kapsamında suç niteliği oluşturur.

Bu durumları tespit edilen kişilere idarece gerekli tebliğ yapılır. Süresinde yenilenmeyen ruhsatlar ve gerekli adres değişikliğini yerine getirmeyenlerin ruhsatları iptal edilerek, silah müsaderesine karar verilir.

Sık Sorulan Sorular

Silah ruhsatı almak için nereye müracaat etmeliyim? Silah ruhsatı alacak kişiler ikametlerinin bağlı bulunduğu il veya ilçede bulunan emniyet veya jandarma birimlerinin ilgili birimlerine müracaatta bulunurlar. Yapılan güvenlik soruşturması sonrasında, ilgili kişinin şartları oluşturması durumunda silah ruhsatı verilir.

Silahın seri numarası, taşıma veya bulundurma özellikleri ruhsatta yer alır. Ruhsatlı silahıma nasıl mermi alabilirim? Taşıma veya bulundurma silah ruhsatları bulunan kişiler, ruhsat aldıkları birime bir dilekçe ile müracaatta bulunduklarında, ruhsat sahibi için öngörülen miktarda mermi belgesi verilir.

İlgili kişi düzenlenen belge ile bu işin yasal satışının yapan bayilerden ücreti karşılığında mermi alabilir. Av veya sporda kullanılan ateşli silahlar için bu izne gerek olmayıp, yasal satışını yapan yerlere müracaat ederek fişek alımı yapabilirler.

6136 Sayılı Kanun Kimleri Kapsıyor?

6136 sayılı Kanun, taşınması bulundurulması, taşınması, alınması ve satılması ruhsata bağlı ateşli silahlar, saldırı amaçlı özel amaçlı yapılmış bıçaklar ve diğer aletler ile ruhsata bağlı olmayan bıçaklar ve diğer aletler, 6136 sayılı Kanun’un kapsamına girer.

Bu nedenle bu tür silahları üreten, alan, satan, satın alan kişiler 6136 sayılı Kanun kapsamındadır. Bazı durumlarda silahlar ruhsata bağlanmış olsa bile, ruhsatın gereklerine aykırılık oluşması durumunda da, kanunun ilgili maddelerince cezalandırılır.

6136 Sayılı Kanun Muhalefet Para Cezası Ne Kadar?

6136 sayılı Kanuna muhalefet cezasında öngörülen adli para cezası, suça konu eşyanın niteliğine ve sayısına göre değişiklik gösterir. Adli para cezası uygulanırken, suçu işleyenin ekonomik durumu göz önünde bulundurularak bir günlük para cezasının karşılığı tespit edilerek.

Öngörülen adli para cezası gün sayısı çarpımı ile uygulanacak para cezasının miktarı belirlenir. Adli para cezası kişinin ekonomik durumunun, mahkeme tarafından belirlenen günlük para cezasına göre değişiklik gösterir.

Hangi Bıçaklar 6136 Sayılı Kanuna Girer?

Sustalı çakı, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, kasatura, hançer gibi bıçak ve benzeri aletler, 6136 sayılı Kanun kapsamındadır. Ayrıca yasak olmamasına rağmen, bir suçta kullanılması durumunda bazı nitelikli bıçaklar ve diğer aletler kanun kapsamına alınmıştır. Bu tür bıçakların ve aletlerin kanun kapsamında değerlendirilmesi için, kriminal ekspertiz raporuna dayandırılması gerekir.

Kurusıkı Tabanca 6136 Ya Girer Mi?

Kurusıkı tabancalar ses ve gaz fişeği atan diğer aletler kapsamına girer. Bu nedenle 6136 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmez. Kanun kapsamında ruhsata bağlı aletlerden değildir. Amacı dışında taşınması idari yaptırım cezası gerektirir.

Ancak silah niyeti ile bir suçta kullanılması durumunda müsaderesine hükmedilir. Bu amaçla üretilmiş olmasına rağmen, özellikleri değiştirilerek ateşli silah haline getirilen kurusıkı tabancalar, 6136 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilir.

Tüm dava ve sorularınız için Bizimle İletişime Geçin!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu